Pơk uănh mông nar djăt: 6/3/2021

 

VOV4.M’nông: Pe dak châu Âu lah Anh, Pháp n’hanh Đức ho\ rlăch dun du trong nchrăp nghị quyết bah Nhih pah kan Nguyên tử dak bah dih mpeh nău nduih lah Iran tâm nău mpăng đêt tâm boh đah nhih pah kan dja. Nău u\ch bah ăp dak châu Âu lah gay der bah [ư hao jêng duh jêr đah Iran n’hanh rong ntu\k an tâm  nchră. Nu^h ntơh ngơi Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ho\ rhơn rnê nău kan dja bah 3 dak băl mpôl châu Âu, uănh nê lah nău nsrôih tâm boh ma Mỹ dôl kâp geh nău tât râng bah le\ ma Iran. Wa Ned Price lah rjăp, Mỹ way nchrăp râng rơh tâm nchră nsrôih ue\h. Tâm rnôk nê, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mbơh Mỹ mbra ơm m[ơk lhoi ăp trong rmal lah Iran t^ng jăp nău tâm ton./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương