Pơk uănh mông nar djăt: 13/2/2021

            VOV4.Mnông- Buôn Jiê Yuk, xã Đăk Phơi, nkuăl Lăk, n’gor Dak Lak lah ntu\k hôm nha geh mât rbăy âk nău khlăy mpeh nău way ơm bâh nu^h Bunong. Ta aơ, ăp năm [on lan geh [ư nău kuăl brah ba mhe gay ma nkah tay nău ueh êng bâh rnoi nơm. Ngăn lah, mpôl tu\r ch^ng bâh [on way geh jă hăn tâm nđur tu\r ch^ng ta ăp ntu\k tâm nđu\r têh bâh n’gor n’hanh tât râng tâm mâp tâm nđu\r ta [on văn hoá ăp mpôl rnoi Việt Nam (Đồng Mô-Sơn Tây-Hà Nội). wa Y Krai Cil, bu ranh [on Jiê Yuk kahg^t tay:

            “Bâh ntơm kăl e, nu^h oh nô Yuan r^ ntơ lah Tết, hôm hên lah rhơn sa ba mhe, piăng mhe. Ăp tơ\ kơt ne\ [ư brah an ngăch lăng dăng soih, kuăl brah ba ta ăp rơh du\t năm. [on lan [ư ngêt sông, tur ch^ng goh gong, njroh mprơ. Nău kuăl brah lah kuăl le\ [on lan dăch aơ, nu^h geh djăr sa djăr, geh su\r sa su\r rhơn năm mhe đăp mpăn tâm rnglăp ndrel. Nu^h bu ranh [on geh nău knơm r^ nt^m nti kon său pah kan jan sa, nti ren tât du\t tât lôch, oh kon di năm an hăn nti le\ rngôch”.

Wa Kpă Phil, ta thôn Tân Tuk, xă Ia Mla, nkuăl Krông Pa, n’gor Gia Lai an g^t, ndơ sa way ơm bah nu^h Jrai tâm rơh Tết n’hanh ăp nar lễ khlay du\t âk. Mpôl hên dơi gâm du\t dơh, gay mât tay nău kơh ơm, wa Kpă Phil an g^t:

“Tết aơ, mpôl hên nchră ndơ sa djăr dak, piăng djăr nklâm hu\l u\nh t^ng way ơm n’hanh le\ rngôch ndơ sa nchrăp [ư brah le\ nchrăp geh ơm wơt năm mhe răm m’ak. Knu\ng geh [a\nh ăp ntil rwa\t ta chợ n’hanh [anh téc klâm êng. Ăp ndơ piăng gu\ch, piăng nklâm hu\l way ơm kăl e, an gu\ch s^n mbra sa duh mư kah. Rlău ma ne\, geh piăng bla, choh hăch jêh ne\ hu\l ta sah ônh, knu\ng kơt ne\ dơm.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt- Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương