Pơk uănh mông nar djăt: 5/3/2021

 

VOV4.M’nông: Ta rơh hop, Hội đồng Bầu cử quốc gia ho\ n’hơr ti u\ch an do\ng trong nchrăp Nghị quyết quy định mpeh rnoh âk đơn vị bầu cử, nchih săk ăp đơn vị bầu cử n’hanh rnoh âk đại biểu Quốc hội ta ăp đơn vị bầu cử tâm lam dak. T^ng nê, lam dak mbra njêng 184 đơn vị bầu cử. Nghị quyết dơi mbơh tâm nar 4.3 t^ng di quy định bah Luật. Rnoh âk đơn vị bầu cử, săk nchih ăp đơn vị bầu cử n’hanh rnoh âk đại biểu Quốc hội dơi sơch ta ăp đơn vị bầu cử bah ăp n’gor, nkual [on têh mpeh trung ương dơi n’glêh an kơt bah kơi aơ: Nkual [on têh Hà Nội, rnoh âk đơn vị bầu cử lah 10. Rnoh âk đại biểu Quốc hội dơi sơch lah 29. Nkual [on têh Hồ Chí Minh, rnoh âk đơn vị bầu cử lah 10, rnoh âk đại biểu Quốc hội dơi sơch lah 30. Nkual [on têh Hải Phòng, rnoh âk đơn vị bầu cử lah 3, rnoh âk đại biểu Quốc hội dơi sơch lah 9. Nkual [on têh Đà Nẵng, rnoh âk đơn vị bầu cử lah 2, rnoh âk đại biểu Quốc hội dơi sơch lah 6. Nkual [on têh Cần Thơ, rnoh âk đơn vị bầu cử lah 3. Rnoh âk đại biểu Quốc hội dơi sơch lah 7. 184 đơn vị bầu cử, tâm nê geh 14 n’gor, nkual [on têh geh rnoh âk đơn vị bầu cử đêt rlău rnoh nu^h tâm rlong tă bah Trung ương nkoch mbơh./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương