Pơk uănh mông nar djăt: 23/7/2020

VOV4.M’nông: Mât ue\h nău dơi bah ăp trong leo [ư tăm rpoăl Nhật, blân srat, dâu tây, trong leo [ư tăm biăp ma rbong dak ăp ntil…, A[aơ, Ban mât uănh Nkual tuch tăm do\ng công nghệ mhe Măng Đen, nkuâl Kon Plông, n’gor Kon Tum dôl ndrel đah doanh nghiệp an [ư trong leo [ư tăm rpu\ng s^ rvanh ma bong dak hoch, ntơm bôk năp ho\ ns^t tay nău dơi ue\h jêng play.

Wa Phạm Thanh – Kruanh Ban mât uănh Nkual tuch tăm do\ng công nghệ mhe Măng Đen, nkuâl Kon Plông an g^t: “A[aơ, rpu\ng s^ rvanh dơi tăm âk. Yơn lah nău tăm bah trong trăm ta bong dak hoch ri aơ lah lor bôk năp dơi do\ng ta n’gor. Tăm ta bong trăm dak hoch geh nău dơh ue\h lơn rđ^l đah trong [ư tăm way ơm, lơn lah dơh an nău mât chăm”.

Trong [ư leo tăm rpu\ng s^ rvanh ma bong dak hoch dơi Công ty TNHH Rau hoa Phương Quỳnh Đà Lạt rlong [ư tâm n’gul khay 3/2020 đah bơi 2.900 tơm ta rnoh neh hvi 1.000m² ta thôn Măng Đen, thị trấn Măng Đen, nkuâl Kon Plông. Le\ rngôch prăk do\ng rvăt jal, bong hoch dak, thu\ng n’gâr dak, mô tơ rhôp an dak hoch, ndơ mât nkra, phân poh sinh học, tơm ntil…lah rlău 600 rkeh prăk.

T^ng wa Ngô Nguyên Lộc - Giám đốc Công ty TNHH Rau hoa Phương Quỳnh Đà Lạt, tăm rpu\ng s^ rvanh ma bong dak hoch lah kỹ thuật tăm ma trong d^ng hoch dak ho\ dơi tâm pot phân ndơ sa an tơm rêh ta bong dak, tâm nê mô geh dak si an hao têh ndal mô lah dak si tu ndru\ng sa. Dak mpli dja dơi rhôp bah thu\ng n’gâr hao tât ăp trong d^ng nhựa, lôch nê hoch rlău ăp reh tơm tăm plơ\ tay thu\ng n’gâr jêng rvah rvăch ndăch wa\r. Nơm geh kơt nê| ma tơm lăp dơi ăp ndơ sa kah dơi mpli tâm dak dja.

            A[aơ geh 2 trong tăm rpu\ng s^ rvanh ma bong dak hoch nê lah tăm ma ndrơng yông n’hanh tăm ma bong dak hoch rvăch plơ\ tay. Trong leo [ư tăm ma ndrơng dak lah trong [ư tăm way dơi âk [on lan n’hanh doanh nghiệp do\ng [ư. Hôm trong leo tăm rpu\ng s^ rvanh ma bong dak hoch rvăch plơ\ tay hôm mhe đah âk [on lan kan lo\ mir, doanh nghiệp, lơn lah ta n’gor Kon Tum.

T^ng wa Phạm Thanh, tăm rpu\ng s^ rvanh ma trong dak hoch plơ\ tay mbra kơl tơm hao jêng ue\h lơn, rnoh tơm rêh tât rlău 95%, săk geh play âk ntơm bah 40-50% nar du\m klêh ngăch lơn rlău 10 nar rđ^l đah tăm ta ndrơng dak:

“Tăm rpu\ng s^ rvanh ma trong dak hoch rvăch tay mbra âk 5 tơ\/năm rgâl bah hôm 3 tơ\/năm rđ^l đah tăm t^ng trong way ơm. Gay mât 1ha tơm tăm djăt ma geh 1 hê kan dơm. Lôch t^ng groi nđôi nô nău hao jêng bah tơm tăm, nu^h kan mbra dơi rgâl, kơi ntop tê| ndơ sa an tơm t^ng nău u\ch ro\ng kơt luh âk rvanh bah lơ ntô, hao têh play, rnoh jâk play mô lah an nju\ng play. Păng dơh lơn rđ^l đah trong tăm ma ndrơng dak. Lơn lah, tăm ma ndrơng dak hôm ntưp âk tơm bu tuh bah ndrơng đo\ng lah mô [ư ndê na nê|, hôm đah trong [ư tăm rpu\ng s^ rvanh ma trong dak hoch plơ\ tay ri kơt lah mô geh ntưp bu tuh”.

Wa Thanh njrăng đă, bol ma tăm tâm jay jal mô geh ndru\ng lăp sa yơn tâm rnôk mât chăm ân njrăng tât nkô| nău tât khuch bah trôk nar lơh đo\ng. Trôk nar geh l’^t mbe\ âk ri mbra ntoh luh bu tuh, lơn lah bu tuh buh n’glang, tu\p lêm ta lha. Bu tuh buh n’glang way geh tâm rnôk ntơm bah 5- 6 kôp lha let lơ.  Gay lơh bah ntil bu tuh dja dơh đo\ng, djăt ma do\ng trong nkra sinh học, trong nkra dja mô khuch tât săk kah play.

A[aơ, trong leo [ư tăm rpu\ng s^ rvanh ma trong dak hoch ns^t tay nău geh wa\ng sa âk ntơm bah 5- 7 tơ\ rđ^l đah trong leo tăm t^ng trong way ơm. Nchroh rnoh âk geh play ăp tơ\ tăm ns^t geh lah 70 rkeh prăk/1.000m², tâm 1 năm tăm dơi 5 tơ\, ndr^ r^ng geh ăp năm 1.000m² tăm rpu\ng s^ rvanh ma trong dak hoch ns^t geh 350 rkeh prăk.

Wa Ngô Nguyên Lộc an g^t tay: Tâm let năp tay, Công ty mbra pơk hvi tay tăm 6000 tơm ta neh hvi 3.000m2 ta thôn Măng Đen.

Ns^t geh bôk năp bah trong leo [ư tăm rpu\ng s^ rvanh ma trong dak hoch hoch plơ\ tay bah Công ty TNHH Rau hoa Phương Quỳnh Đà Lạt ho\ pơk luh trong r[o\ng hăn mhe tâm nău kan tuch tăm do\ng công nghệ mhe ta aơ. Aơ lah rnôk gay kơl kônh wa kơt nti nău tă ơm g^t kan, tât đah công nghệ mhe gay njêng luh ndơ geh [ư kloh ue\h, đăp mpăn an n’hâm soan nu^h do\ng sa./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương