Pơk uănh mông nar djăt: 11/12/2020

VOV4.M’nông: N’gâng kan dak si Kon Tum mhe geh nau mbơh đă di\ng le\ lam [on lan [ư nau put ma bok put mbung rnôk luh bah dih. Ngăn lah, nchâp put ma bok put mbung rnôk hăn ncho klơ ndeh, ta ngih săm [u\t: Kon se, sinh viên ân put ma bok put mbung ntơm ta ngih tât jrâu nti, ntơm jrâu nti tât ta ngih ndrel ăp ntu\k êng tâm ngih săm [u\t yor ngih săm [u\t ntru\nh đă gay ma njrăng rdâng srê Covid-19. Tâm ăp ntu\k kan tăch ndoh ndơ, siêu thị, chợ tăch ndơ, ntu\k [on lan gu\ âk, ntu\k kâp ndeh: Nchâp gay ân do\ng put bok put mbung tâm lôch mông gu\ ta nê…N’gâng kan dak si Kon Tum đă ân geh n’hao nau nkoch trêng, mbơh, bonh đă [on lan kơt ti\ng, đăp mpăn nau kan njrăng rdâng srê Covid-19 tâm nkual./.

                                                Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương