Pơk uănh mông nar djăt: 16/7/2020

VOV4.Mnông- Geh g^t đah ntu\k tăch rgâl, g^t nău hun hao n’hanh geh do\ng ăp nău dơi geh mpeh trôk nar, neh ntu ueh, du đê| hợp tác xã ta n’gor Kon Tum dôl ua\nh khlăy mpeh do\ng công nghệ, pah kan tuch tăm kloh ueh an luh ntil ndơ kloh ueh, nkre lah tâm rgop hun hao nkual ndơ geh [ư hăn jru ta nău nkret [ư ndơ geh kan…Ne\ lah ntrong kan dôl geh ăp hợp tác xã ua\nh khlăy hun hao gay ma n’hao ntop mât ueh ntu\k gu\ rêh.

 

Bol ma mhe njêng khay 6/2018 đah 7 ntu\k kan ndrel, yơn lah tât a[aơ, ntil ndơ biăp kao bâh Hợp tác xã biăp kao n’hanh pâl nđaih Thanh niên (nkuăl têh Măng Đen, nkuăl Kon Plông, n’gor Kon Tum) le\ lăp tăch tâm ăp siêu thị têh kơt lah Big C ta Sài Gòn. Nău du\t nkah lah bol ma “Luh ba kơi, tât nkai” yơn đah nău jăp kan bâh ăp nu^h kan ndrel, tâm ban kơt mât ueh đăp mpăn, ăp ntil ndơ bâh HTX le\ geh ntu\k dâk nâp ta nkuăl [on têh Hồ Chí Minh.

A[aơ, HTX dôl pah kan t^ng trong kan hữu cơ ta rnoh neh 10ha đah 15 ntil biăp ăp ntil kơt lah xà lách, cải bó xôi, cải thìa, cải ngồng, biăp dền, cà rốt…kơl an nău u\ch do\ng biăp kloh bâh nu^h [on lan. Le\ rngôch nău mât tăm geh [ư t^ng nău way kĩ thuật tuch tăm kloh ueh, geh tăm tâm jay geh nching đah trong to\ dak ntruh êng, mô do\ng dak si, puh dak si mât tơm tăm, mât đăp mpăn geh rnoh biăp pă an ntu\k tăch rgâl kloh ueh đăp mpăn.

Yuh Trần Thị Dung –Mât ua\nh HTX an g^t: Gay ma mât tăm biăp kloh ueh, bâh ntơm [ư neh hên le\ geh ua\nh nđôi, mbơh rblang na nê| an tât rnôk to\ng du nău mpo\ng kan mơ hên geh tăm. Rnoh phân poh do\ng geh do\ng le\ rngôch lah phân hữu cơ da dê. Tâm rnôk pah kan geh rnôk tu tuh mô dơi geh do\ng dak si mât tơm tăm nkh^t tu ndru\ng ma mpôl hên do\ng ăp ntil vi sinh vật tâm rdâng êng gay ma nkh^t tu ndru\ng. yor kơt ne\, ntil ndơ biăp kao bâh HTX way geh năch knơm do\ng.

Đah 10 jay nchih ntu\k tăm biăp, ăp khay HTX biăp kao n’hanh pâl nđaih Thanh Niên an geh tăch rlau 6,5 tấn biăp. Yơn lah, đah rnoh ndơ bâh HTX tât a[aơ mhe geh do\ng geh klâp ma 40% nău u\ch do\ng đah ntu\k dăn rvăt. Nchrăp tâm let năp tay, HTX mbra n’hao nău pah kan, pơk hvi tay rnoh neh tăm rlău 2,5 sào ta nkual 37 rnăk ta nkuăl têh Măng Đen gay ma kơl an nău u\ch do\ng bâh năch. T^ng yuh Dung nkoch, nđâp ma rnôk pơk hvi tay rnph neh r^ mhe kanu\ng geh tâm di đah klâp ma 60% nău u\ch do\ng bâh năch dơm.

Tâm ban kơt ne\, HTX tuch tăm n’hanh kơl nău tăch rgâl Trường Tiến Măng Đen xã Măng Cành, nkuăl Kon Plông geh săch trong hăn, tâm rgop đah nu^h [on lan ta xã hun hao ăp ntil tơm [ư dak si, gay ma mât đăp mpăn rnoh ndơ geh [ư n’hanh lăp jru ta nău nkret [ư ntil ndơ bâh tơm [ư dak si. Nkô| nău [ư an HTX aơ hăn t^ng di đah trong hun hao tơm [ư dak si, t^ng nô Nguyễn Viết Tiến-Giám đốc HTX, yor ntu\k kan nkuăl Kon Plông geh trôk nar mih sial dơh nơih an nău hun hao ăp ntil tơm [ư dak si. Rlău ma ne\, aơ lah ntil tơm tăm dôl geh n’gor Kon Tum mbơh đă an hun hao tăm âk.

Bol ma HTX mhe ntơm lăp pah kan bâh bôk năm tât a[aơ yơn tât a[aơ, HTX tuch tăm n’hanh mbơh nău tăch rgâl Trường Tiến Măng Đen le\ tâm rgop đah bơi tât 90 rnăk [on lan ta xã Măng Cành hun hao geh rlău 40 ha tơm dak si sâm rse (hồng đẳng sâm) n’hanh đương quy, rlău 200 ha quế ndrel đah rlău 4 ha măng tây. Ăp rnăk tâm rgop, HTX le\ pă ntil, nt^m nău pah kan tuch tăm ăp ntil tơm [ư dak si n’hanh le\ rngôch ăp ntil trong kan hữu cơ, mô do\ng dak si. Le\ rngôch ntil ndơ geh [ư, HTX le\ rvăt le\ n’hanh nkret [ư luh ăp ntil ndơ.

Tât a[aơ, HTX le\ ntuh lơl an bơi tât 4 rmen prăk rvăt ăp ntil máy móc gay ma nkret [ư ăp ntil ndơ bâh tơm [ư dak si. A[aơ, HTX tuch tăm n’hanh mbơh nău tăch rgâl Trường Tiến Măng Đen le\ [ư nkret [ư 4 ntil ndơ geh: ngi tiu bri, cao sâm, ndrănh sâm dây, trà du\ng ([ư bâh sâm rse n’hanh đương quy). Ăp ntil ndơ bâh HTX geh tăch ta ăp ntu\k tăch rgâl tâm dak kơt nkuăl [on têh Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Thuận…

Wa Nguyễn Viết Tiến-Giám đốc HTX an g^t: a[aơ, mpôl hên mô rvê ntu\k tăch ma rvê ngăn lah ndơ tuch tăm. Yor ne\, hên dôl nsrôih tâm rgop đah nu^h [on lan gay ma nkre hun hao nkual tăm nkre kơl an nu^h [on lan rgâl mhe tơm tăm, n’hao an săk rnglăy pah kan jan sa, nkre lah mpo\ng tât rdâk njêng rnoh khlăy hun hao nâp nâl.

T^ng nău mbơh bâh wa Nguyễn Lâm Cảnh, kruanh rmôt kan HTX n’gor Kon Tum, tâm let năp tay, rmôt kan HTX n’gor mbra tâm rgop đah ăp ntu\k kan ntrôl dăng nău mbơh tơih mpeh hun hao tuch tăm do\ng công nghệ mhe ndrel đa nău nkret [ư ta n’gor. Nkre lah, an lor  kơl rnoh prăk bâh rnoh kơl hun hao HTX an hun hao tuch tăm do\ng công nghệ mhe, pah kan tuch tăm kloh ueh, ueh an ntu\k gu\ rêh n’hanh nkret [ư ăp ntil ndơ..gay ma đă an ăp HTX hun hao, gay ma ntop ntrôl an hun hao wa\ng sa rêh jêng ta ntu\k.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương