Pơk uănh mông nar djăt: 27/2/2021

 

VOV4.M’nông: Nar 26/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ho\ [ư rơh hop pơk so\ng dăng tâm nchră mpeh nô nău Trung Đông, le\ ma nkô| nău Palestine. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mpơl nău rhơn rnê đah nău ăp ding ta Palestine tâm ban u\ch dơi ăp nkô| khlay gay hăn tât [ư rơh bầu cử tâm n’gul năm aơ. Âk dak lah rjăp rơh bầu cử ân dơi [ư dah ro\ng, geh nău tâm ban n’hanh geh nău tât râng bah ăp nu^h, ăp nkual, tâm nê geh le\ ma Đông Jerusalem. Ăp dak mpơl nău mpo\ng mpeh ăp nău tât mhe aơ geh tât nău dơi hăn đăp mpăn Trung Đông n’hanh nău n’hao dăng mô lah nthoi tay ndơ kơl an nu^h [on lan Palestine gay rdâng lơh đah nô nău duh jêr a[aơ. Du đêt dak mpơl tay nău rvê mpeh nău Israel lơh rlâm le\ ăp ntu\k [ư, nhih jay n’hanh drăp ndơ bah nu^h Palestine, kuăl jă Israel du\t bah ngăn ăp nău kan dja./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương