Pơk uănh mông nar djăt: 26/2/2021

VOV4.M’nông: Lơ 25/2 (ti\ng mông New York) Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ho\ r[u\n vay ăp khay mpeh nau kan kơl an Syria ti\ng nau dơi [ư trực tuyến. Groi Tổng thư kú Liên hợp quốc kơl nau kan kơl an wa Mark Lowcock ho\ mbơh đah Hội đồng bảo an mpeh nkô| nau aơ. Wa Lowcock ân lah, rnoh nau kan bah Bôk nau kan ndơ sa bah lam ntur neh, ân saơ 12 rkeh 400 rbăn nu\ih [on lan Siria, tâm ban ma 60% rnoh nu\ih dak aơ, dôl tâm nau mô to\ng đăp mpăn ndơ ngêt sa. Aơ geh ân lah nau tă geh bah nau ru\ng răng văng sa nar lơn ma khuch tâm 18 khay ma aơ ndrel nau khuch jâk ngăn bah srê Covid-19. A[aơ, nchrăp rnoh do\ng bah ăp rnăk vâl prêh lơn nau geh joi đê| ngăn 20%, nklăp 70% nu\ih [on lan Siria rnon, âk rnăk vâl tăch drăp ndơ ndrel mpa rong gay ma mât nau rêh nơm./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương