Pơk uănh mông nar djăt: 5/3/2021

VOV4.M’nông –  Nar 4/3, Groi Thủ tướng, Kruanh N’gâng kan tâm rnglăp nchră nău bah dih Phạm Bình Minh le\ kuăl điện tâm nchră đah Kruanh N’gâng kan tâm rnglăp nchră nău dak bah dih Singapore Vivian Balakrishnan gay tâm nchră mpeh tâm boh ăp ding n’hanh ăp nău tâm nkual, lam ntu\r neh ndrel uănh. Kruanh n’gâng kan Vivian Balakrishnan m^n lah Singapore du\t uănh khlay tâm boh kan ndrel đah Việt Nam, ngăn lah tâm rnôk lam ntu\r neh n’hanh nkual dôl geh jêr jo\t a[aơ.

Groi Thủ tướng Phạm Bình Minh kuăl điện tâm nchră đah Kruanh N’gâng kan tâm rnglăp nchră nău bah dih Singapore

 

2 Kruanh n’gâng kan tâm nchră tâm rnôk lam ntu\r neh ntrôl dăng tâm rgâl ndơ, ntru\t rdâk hao wa\ng sa jêh srê, pơk mpông n’hanh nta nơih an hăn nsong; nău nchrăp chuh vaccine n’hanh nău dơi kơt do\ng hộ chiếu vaccine. 2 ding tâm nchră đo\ng mpeh du đêt nău tâm nkual n’hanh lam ntu\r neh ndrel uănh, tâm ne\ geh nău Myanmar; ndrel tâm pă mpo\ng u\ch nu nău Myanmar ơm đăp mpăn, yor tâm rnglăp n’hanh kan ndrel ta nkual, rgop an kan ndrel kơt nău [ư tơm n’hanh nsing nơm bah ASEAN.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương