Pơk uănh mông nar djăt: 1/3/2021

VOV4.M’nông – Nu^h ji Covid-19 mrô nu^h ji 1696 (tổ 4, phường Cheo Reo, ta nkual têh Ayun Pa) lah nu^h ji bôk năp bah n’gor Gia Lai mhe ntưp tay SARS-CoV-2 jêh 1 pơh s^t bah ngih dak si. Bah năp ne\, tâm nar 21/2, nu^h ji aơ le\ dơi an sam [u\t kơp dơn bah ji n’hanh an s^t jêh 5 tơ\ dơi uănh năl mô ntưp đah kaman SARS-Cov-2. Nu^h dơi nt^m uănh nđôi tay săk soan ta jay ntop tay 14 nar. Tâm nar 27/2, nu^h ji n’hanh kon sai dơi ndơ\ ngih dak ji njrăng rdâng săm ji Covid-19 n’gor Gia Lai gay săm. Ndrel đah ne\, ban nt^m rđau njrăng n’gang srê Covid-19 n’gor [ư t^ng nchoeng n’gang jêt đah nkual [on têh n’hanh jay bah nu^h ji aơ ta tổ 4, phường Cheo Reo, nkual têh Ayun Pa; nchoeng n’gang nkual, uănh nđôi, kơp, so\k mham n’hanh nkhah rgum êng đah le\ rngôch F1; [ư t^ng rjăp nkhah êng ta jay đah nu^h F2; rgo\ jă rmôt nai dak si n’hanh rmôt tahen [ư puh dak si kaman, puh rao kaman ta nkual nchoeng n’gang.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương