Pơk uănh mông nar djăt: 26/2/2021

 

VOV4.M’nông: Ôi 25/2, Sở Giáo dục n’hanh Đào tạo n’gor Gia Lai geh si [u\t njuăl mpeh nău an kon se nti mầm non, sinh viên, nu^h nti ta n’gor plơ\ nti tay tâm nar 1/3 tât. Nkre, Sở njrăng đă tâm boh đah ăp ntu\k kan dak si leo [ư puh nkh^t kaman, puh lam nhih nti, jrô nti lor rnôk kon se nti plơ\ nti tay, [ư lôch jêh bah năp nar 28-2; đăp mpăn to\ng geh 100% kon se nti, cán bộ, nai nt^m, nu^h kan [ư mbơh ngăch dăng n’hâm suan t^ng di nău way; đăp mpăn ăp to\ng drăp ndơ do\ng; mât kloh ue\h ntu\k gu\ rêh, đăp mpăn kloh ue\h ndơ ngêt sa, dak si nhih nti; leo [ư nkoch trêng, kơi năp nti an kon se nti, cán bộ, nai nt^m, nu^h kan mpeh rêng [ư, njrăng, n’gang nuh srê n’hanh rdâk njêng trong nchrăp săm nu^h geh ji kop duh, siăk, lhăt n’hâm mô lah m^n geh ntưp Covid-19 tâm nhih nti; nchrăp 1 jrô rnă ntêm lor gay manh an ăp kon se nti geh săk duh gu\, geh m^n mpơl ntưp./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương