Pơk uănh mông nar djăt: 1/3/2021

VOV4.M’nông – Đức giáo hoàng Francis dôl geh trong nchrăp khâl Irắc tâm 4 nar, ntơm bah nar 5/3 tât, gay [ư nău tâm rnglăp đah nsum mpôl Cơ đốc giáo ta neh dak Trung Đông aơ, ơm le\ geh khuch yor tâm lơh tâm su n’hanh [ư ru\ng răng. Aơ lah rơh khâl bôk năp bah 1 khuanh Đức giáo hoàng tât I rắc jêh 2 nu^h Đức giáo hoàng bah năp ne\ le\ mô dơi tât neh dak Islam aơ yor ăp nkô| nău rnă njrăng. Yơn lah, t^ng nău mbơh mhe ngăn, ntoh măt bah Toà thánh Va-ti-căng ta I rắc n’hanh du đêt nu^h ndơ sam [u\t mhe dơi mbơh le\ ntưp Covid-19 n’hanh an nkhah êng. Bôl ndr^, rơh hăn khâl bah Đức giáo hoàng tât a[aơ mô ho\ geh trong nchrăp rgâl. A[aơ ăp trong kan nchrăp wơt Đức giáo hoàng ta I rắc dôl dơi rhoăt ngăch nchrăp [ư.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương