Pơk uănh mông nar djăt: 26/2/2021

VOV4.Mnông – Ôi 25/2, ta xă Tân Cảnh (nkuăl Đăk Tô), N’gor đoàn Kon Tum [ư ntơm pah kan Khay druh ndăm năm 2021 hăn ndrel đah n’glôch jêh bôk nău kan kơl kan yan puh 2020, yan puh kơl kan n’hanh nar rgum đoàn viên năm 2021. Khay druh ndăm năm 2021 [ư bah nar 25/2-30/3, đah bôk nău “Ntô| n’hao nău way ơm Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM”. Tâm ne\, N’gor đoàn Kon Tum rgum tâm ăp nkô| nău nkoch trêng, nt^m nti mpeh săk rnglăy Đại hội Đảng lam dak rơh tal 13; nău way ơm bah Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM; ăp nău [ư văn hoá, njroh mprơ, nar rgum ndruh ndăm m^n [ư mhe; hăn ndrel đah druh ndăm rdâk njêng nău kan; m^n uănh an kon se; ndâk njêng Đoàn nâp dăng, pơk hvi tâm rnglăp, rgum druh ndăm. Tâm năm 2020, druh ndăm Kon Tum le\ [ư âk bôk nău kan, nău [ư geh nkô|, ngăn ngên kơt: “Nar pơh nđir”, trong hăn s^t “Ntu\k tât chăng”, r[o\ng t^ng Mông play neh, Tết tăm tơm si, “Kơl kan khay puh” “Khay puh kơl kan”…

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương