Pơk uănh mông nar djăt: 26/2/2021

VOV4.M’nôngĂp năm ăp ngih pah kan, ntu\k kan bah n’gor Kon Tum đă rbăn nu^h cán bộ, đảng viên hăn 53 xă du\t jêr jo\t gay g^t nu nău, nkoch trêng, rgo\ jă nu^h [on lan [ư t^ng ăp Nghị quyết bah Đảng, nău kơl, pháp luật bah Ngih dak. Nkoch đah n’gâng kan [on lan, nu^h [on lan nkual jêr jo\t, ăp năm ăp ntu\k kan njêng oh nô kơl hang rmen prăk, hang rbăn nar pah kan ndâk [ư ndơ do\ng n’hanh kơl rnăk geh nău rêh jêr jo\t.

 

Rơh Tết mhe rlău, 218 rnăk nu^h Xơ Đăng ta [on Kon Gu 1, xă Ngọc Wang, nkuăl Đăk Hà răm rhơn wơt ăp nu^h kon bah [on s^t sa tết, răm năm mhe nsum. Khân pơng lah ăp cán bộ tahen Công an nkuăl Đăk Hà, ntu\k kan njêng oh nô đah [on t^ng nuih n’hâm Nghị quyết 04 “Ntrôl dăng ndâk njêng ăp xă jêr jo\t” năm 2007 bah n’gor uỷ Kon Tum. Wa A Đram, Bí thư chi bộ, Kruanh thôn Kon Gu 1 an g^t, knơm geh nău kơl bah cán bộ, tahen Công an nkuăl, âk rnăk tâm [on bah năp đaơ tă tih trong hăn t^ng nău kuăl jă bah chroh Hà Mòn a[aơ le\ g^t nău tih m^n [ư sa tay. Bah nău ntru\t nsôr, kơl an nga\ch bah Công an nkuăl, kônh wa [on Kon Gu 1 hun hao wa\ng sa rnăk wâl nău rêh nar lơ sâm geh lơn:

“{on gâp njêng oh nô đah Công an nkuăl. Công an nkuăl ntop kơl kônh wa [on lan du\t âk. Nar Tết mhe rlău ri [ư Nar rgum nklâm [a\nh chưng. Nar lễ, nar Tết chop khâl, an ndơ rnăk nău rêh jêr jo\t. Công an nkuăl rwa\t ntil tơm sa play, kon ntil kơl rnăk ach o rgâl nkra mir mô jêng nt^m nu^h [on lan hun hao wa\ng sa. Bah rnôk geh rmôt Công an njêng oh nô đah [on gâp ri gâp saơ [on du\t đăp mpăn mpeh nu nău rnăk njrăng, nău rêh bah kônh wa nar lơ dơi rgâl”.

Nar rgum bah nu^h Bahna ta Kon Tum

 

Đăk Ring lah xă du\t jêr jo\t bah nkuăl Kon Plông. Xă geh 8 thôn đah rlău 2.100 rnăk n’hanh le\ rngôch lah nu^h rnoi Xơ Đăng. Wa Mai Xuân Mậu, kruanh UBND xă Đăk Ring an g^t, [ư t^ng Nghị quyết 04 bah N’gor uỷ Kon Tum, geh 8 ntu\k kan gưl n’gor n’hanh nkuăl njêng oh nô đah xă, đah thôn, tâm ne\ N’gâng kan Tài nguyên Môi trường n’hanh Công ty Điện lực Kon Tum lah tơm. Tâm 5 năm bah năp ăp ntu\k kan le\ ntop kơl khlay Đảng uỷ, n’gâng kan [on lan ăp nsum mpôl bah xă ăp nău [ư ngăn lah trong kan đăp mpăn nău rêh jêng:

“Tâm ăp năm bah năp ăp ntu\k kân hăn ndrel đah Đảng uỷ, n’gâng kan xă. Ăp ntu\k kan ntop kơl mpeh ntrong kan nkra njêng. Ntop kơl mpeh tơm tăm, mpeh mpa rong gay rgop tâm nău r[o\ng n’hu\ch ach o an nu^h [on lan. Rlău ma ntop kơl mpeh ăp ndơ [ư kơt Jay văn hoá, Jay tâm ro\ng an nu^h geh soan, rnăk ach o. Ntop kơl an ăp rnăk [ư jay ăch chrach lêk êng gay mkra nău răk rao ntu\k ntô gu\ âm thôn [on. {ư ndơ điện mpoh ang ăp thôn rgop nơih an kônh wa gu\ âm, đăp mpăn rnăk njrăng đăp mpăn [on lan”.

Mât ue\h tay nău kan ntu\k kan “njêng oh nô”, ăp n’gâng kan, ban, ngành bah n’gor Kon Tum dơi pă “kơl an” ăp xă săch đă ăp cán bộ đảng viên leo lor, nt^m na nê| tât bah dâng ndrel gu\, ndrel sa, ndrel [ư đah [on lan. Ta nkuăl Kon Rẫy, ndrel đah 6 ngih pah kan gưl n’gor dơn njêng oh nô, ndâk njêng 6 xă jêr jo\t, Nkuăl uỷ Kon Tum tâm pă 48 ntu\k njêng oh nô đah 23 thôn, [on 4 xă, nkuăl têh bah nkuăl. Wa Nguyễn Quang Thạch, Bí thư Nkuăl uỷ Kon Rẫy an g^t, ăp ntu\k kan njêng oh nô uănh aơ nkre lah nău kan, nkre lah nău ro\ng jêng săk rnglăy geh du\t âk:

“Ăp ngih pah kan, ntu\k kan [ư njêng oh nô đah ăp xă, thôn du\t jêr jo\t le\ [a [ơ kơl nu^h [on lan tâm hun hao wa\ng sa, ju\t n’hu\ch ach o n’hanh nău rnă njrăng ta thôn [on. Ndrel đah ne\ trong kan ndâk njêng Đảng, trong chính trị. Ăp ngih pah kan, ntu\k kan le\ rgum nt^m [on lan mât chăm tơm tăm, mpa rong gay rgâl tơm tăm ns^t tay nău geh rgop ju\t n’hu\ch ach o”.

Ăp năm ăp ngih pah kan, ntu\k kan bah n’gor, bah nkuăl ta Kon Tum đă hang rbăn nu^h ácn bộ, đảng viên ju\r 53 xă du\t jêr jo\t gay g^t nu nău, nkoch trêng, rgo\ jă Nu^h [on lan [ư t^ng ăp Nghị quyết bah Đảng, nău kơl, páhp luật bah Ngih dak. Nkoch đah n’gâng kan, nu^h [on lan nkual jêr, ăp năm ăp ntu\k kan njêng oh nô kơl hang rmen prăk, hang rbăn nar pah kan ndâk njêng ndơ do\ng n’hanh kơl rnăk geh nău rêh jêr jo\t. Jêh uănh nđôi saơ rnoh rnăk ach o ta 53 xă du\t jêr jo\t bah n’gor Kon Tum ăp năm r^ng hu\ch rlău 5%, âk lơn r^ng nsum bah n’gor. Wa Ka Ba Tơ, ơm [ư Groi Bí thư rnâng kan N’gor uỷ Kon Tum an lah, Nghị quyết 04 bah N’gor uỷ lah du\t di n’hanh di nău u\ch ngăn bah n’gor.

“Kon Tum wa\ng sa, rêh jêng ta nkual jru ngai, nkual rnoi mpôl đêt ăp rnoi mpôl du\t jêr jo\t, ntoh bah du\t jêr jo\t. Nghị quyết 04 le\ [ư an le\ rngôch ăp nu^h, lơn lah tâm cán bộ, đảng viên  n’hanh nu^h [on lan dơi wât nău gay rgum hun hao wa\ng sa rêh jêng, rnă njrăng chính trị, đăp mpăn nău rêh jêng nkual jru ngai, nkual rnoi mpôl đêt ăp rnoi mpôl du trong nâp dăng n’hanh nâp nâl. Nkre [ư an [on lan nsing nơm n’hanh cán bộ đah đảng, ngih dak nâp nâl”.

Jêh âk năm nsrôih, mât ue\h ngăn nuih n’hâm bah nt^m đă, Nghị quyết bah N’gor uỷ Kon Tum mpeh ndâk njêng, hun hao ăp xă du\t jêr jo\t, tât a[aơ, ntu\k ntô mhe le\ geh n’ăp ta ăp nkual jru, nkual ngai, nkual jêr jo\t ngăn bah n’gor.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương