Pơk uănh mông nar djăt: 25/7/2020

VOV4.Mnông- N’gor Dak Lak a[aơ geh bơi tât 400 ha tơm mbo geh tu khay wai tuh sa, hao rlău 192 ha đah khay aơ năm e, rgum du\t âk ta ăp nkuăl: Lăk, Ea H’leo, Krông Bông, Krông Năng, Ea Kar, Krông Ana n’hanh nkuăl têh Buôn Hồ. Rnoh neh ntưp bu tuh ăp nar lơ ma âk yor trôk duh mih ndrel le\ njêng nău dơh nơih an tu khay wai hun hao, têh jêng.

Ngăn lah [ư khuch âk ta ăp mir tơm mbo mhe tăm bâh 7-8 l’ha. Gay ma njrăng rdâng n’hanh bah  ir geh nău tât yor tu sa ta tơm mbo khay wai năm 2020, ntu\k kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan n’gor Dak Lak an geh đă ăp ntu\k [ư răng dăng nău nt^m đă, nt^m mbơh njrăng rdâng, njrăng tu khay wai bâh n’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh huhn hao [on lan. Ntu\k kan mât tơm tăm pă đah cán bộ kĩ thuật [ư t^ng nău kan ua\nh nđôi, ngăch saơ, ua\nh nđôi mbơh nchroh lor tâm di ăp rơh tu tuh. Ntu\k kan tuch tăm mât rong ăp nkuăl, nkuăl têh, nkuăl [on têh nt^m đă [on lan leo do\ng ăp ntrong kan njrăng rdâng bu tuh rgum nsum le\ rngôch kơt: {ư neh, tăm tâm pleh, nh\up tăp tu, do\ng dak si ndơm gay ma nhup tu têh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương