Pơk uănh mông nar djăt: 3/2/2021

VOV4.M’nôngBah bôk khay 1 tât a[aơ, n’gor Dak Lak kơp dơn âk nu^h geh ji ndul djroh ngăch ta xă Cư K’Bang (nkuăl Ea Súp) n’hanh xă Ea Kiết (nkuăl Cư M’gar). Dôl lah nu^h [on lan tâm nkual geh srê hôm e thơ tha, rwa\t êng dak si s^t ngêt mô hu\ch hăng ngih dak si săm.

 

Geh ăp nău ntoh m’ưm hok, ji ndul djroh le\ rlău 3 nar, yơn wa Giàng A Kếnh n’hanh kon bu ur 6 năm deh ta [on H’Mông, xă Ea Kiết, nkuăl Cư M’gar, n’gor Dak Lak hôm e gu\ tâm jay rwa\t dak si bah dih s^t ngêt mô hăn but uănh. Knu\ng tât geh cán bộ ngih dak si lăp tât jay nkoch trêng rgo\ jă, wa mư g^t lah le\ [on ntu\k nơm gu\ rêh dôl geh srê ji ndul djroh ngăch. Wa Giàng A Kếnh nkoch:

“Bah ôi 26 saơ ji bôk, gâp hăn rôk pih bum ri hok 2 tơ\. Jêh tung bum s^t jay saơ kon ji ndul đo\ng. Ôi ơm gâp hăn rwa\t dak si, tât jay an kon ngêt lah 2 hê bơ\ kon dơi oi. Gâp mô g^t ri mư nar nđaơ saơ nai dak si tât jay ôp tâm [on aơ geh nu^h ji ndul, ndra ndul đo\ng ri gâp mư lah tâm jay gâp geh 2 hê kơt ne\”.

Nu^h ban nt^m rđau tât jay [on lan gay nkoch trêng, rgo\ jă nu^h ji hăn ngih dak si gay săm

 

Geh 2 hê kon dôl geh ji ndul djroh, tâm ne\ geh mon bah năp ne\ 2-3 nar, wa Giàng A Náo hôm e thơ tha rnôk cán bộ dak si tât nkoch trêng rgo\ jă an ăp mon hăn ngtih dak si gay săm. Wa Náo an g^t, a[aơ dôl yan rôk bum du\t mô ru, saơ ăp kon ngêt dak si rwa\t êng le\ bah oi jêng du hê dôl hăn nti ri pơng an hăn nti, hôm nu^h [a [a\ mô dơi hăn kan ri b^ch ta ngih. Rnôk cán bộ đă pơng jêng an kon hăn ngih dak si but uănh n’hanh săm, wa Náo lah kon mô u\ch hăn jêng pơng mô blău lah.

“Mhe hăn rwa\t dak si ta nglah trong s^t an ngêt, tăng kon lah le\ dơi oi đêt yơn ma kon mô u\ch hăn an kêng măng aơ mô lah ôi taơ lah mô bah ri mô hôm hăn lah mô bah mư hăn”.

T^ng wa Nguyễn Thị Hiền, Ngih dak si xă Ea Kiết, ntu\k kan kơp dơn mbơh [on H’Mông geh srê ji ndul djroh bah nar 23/1 mhe rlău. T^ng ne\, tyâm nar 23 n’hanh 24/1 le\ geh 9 nu^h ta [on H’Mông lăp ngih dak si săm ta ngih dak si nkuăl Cư M’gar đah ăp nău ji m’ơm hok, ji ndul djroh. Jêh rnôk g^t nău mbơh, ntu\k kan le\ ndăn [ư ăp trong g^t nu nău ta ntu\k n’hanh dăn nău rgop nt^m rđau bah gưl bâh lơ gay mkra srê. Nkre, đă cán bộ dak si xă ta ntu\k gay nkoch trêng, rgo\ jă nu^h [on lan; puh dak si hoá chất ta ăp rnăk geh nu^h geh srê ji ndul.

“Ban nt^m rđau njrăng n’gang srê bah xă n’hanh ngih dak si n’hanh le\ rngôch ăp ntu\k kan, nău kan, nsum mpôl hăn nkoch trêng tât ăp jay n’hanh le\ rngôch ăp jay geh ji gay nkre g^t nu nău srê a[aơ ta ntu\k [on H’mông. Tal 2 tay lah he mbơh [ư ăp nău njrăng n’gang srê, ăp nău kan đah ăp nău [ư bah khân pơng an moh nău [ư, nkre ndơ\ ăp nu^h ji hăn ngih dak si gay ơm nkhah êng ta ntu\k gay nking n’gang srê, mô an geh rêng lam hvi”.

Wa Nguyễn Thanh Bình, Groi kruanh UBND xă Ea Kiết, nkuăl Cư M’gar an g^t, [on H’mông a[aơ geh 226 rnăk đah rlău 1.100 nu^h lah nu^h H’mông, pă 2 rku\m [on gu\ lah [on H’Mông tâm trôm n’hanh [on H’Mông bah dih. Aơ lah ntu\k kâng n’har đah nkuăl Ea Sup, nu^h [on lan way hăn nsong, pah kan ta xă Cư K’Bang-ntu\k dơi năl geh srê ji ndul; djroh bah bôk khay aơ. Jêh g^t nu nău geh srê n’hanh dơi geh nău nt^m rđau bah UBND nkuăl Cư M’gar, UBND xă le\ ndâk njêng n’hanh uănh Ban nt^m rđau njrăng n’gang srê ji ndul djroh ngăch yor Kruanh UBND xă [ư kruanh, tât ăp ntu\k gay nkoch trêng rgo\ jă nu^h [on lan. Jêh kơp uănh, kơp tât nar 29/1, tâm [on H’mông le\ geh rlău 30 nu^h geh ji ndul djroh.

Ngih dak si nkuăl đă ndeh lăp tâm [on gay wơt nu^h [on lan ndơ\ hăn săm

 

T^ng wa Bình, jêh nkoch trêng saơ nu^h [on lan hôm e thơ tha n’hanh mô njrăng đah srê j9i ndul, du đêt rnăk geh tât 2-3 nu^h geh ji ndul yơn rnăk wâl knu\ng hăn rwa\t êng dak si s^t ngêt. Đê| đo\ng du đêt nu^h [on lan rnôk dơi cán bộ dak si tât jay n’hanh an ndeh tât ntu\k rdêng hăn ngih dak si gay săm yơn mô u\ch hăn săm. Ta năp nău ngăn aơ, xă mbra geh ăp trong [ư na nê| gay ngăch nking n’gang n’hanh rdêl srê.

“Uỷ ban xă mbra an prăk gay ntop kơl, bôk năp lah mpeh ndơ do\ng dak si kơt mpeh dak si gay an nu^h [on lan săm. Tal 2 lah ntop kơl trong kan nkoch trêng, rgo\ jă, ndeh, xăng ndeh kơt prăk nar gay an oh nô hăn ta ntu\k gay ma nkoch trêng, bônh jă nu^h [on lan. Đah ăp nu^h mô t^ng ri mbra do\ng rmôt kan gay nking n’gang nu^h [on lan dôl geh ji gay ndơ\ hăn ngih dak si gay săm ơm, dêr nu nău ntưp rêng tâm [on lan ntu\k gu\”.

Ta năp ne\, kơt Đài TNVN le\ ndơ\ nău, bah bôk khay 1 mhe rlău ta xă Cư K’Bang, nkuăl Ea Sup, n’gor Dak Lak le\ geh ntu\k srê ji ndul djroh, tâm ne\ geh du hê mon bah dâng 1 năm deh kh^t. Đah nău ntoh srê mhe ta xă Ea Kiết, nkuăl Cư M’gar n’hanh du đêt nu^h ji dôl geh nău hao, nu^h [on lan an rlăp, [ư t^ng ue\h ăp trong răk rao njrăng n’gang srê, ngêt duh sa s^n, n’hanh mô rwa\t êng dak si mpeh nău săm ma an hăn but uănh ta ăp ngih dak si rnôk geh ăp ntoh nău ji.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương