Pơk uănh mông nar djăt: 17/7/2020

VOV4.M’nông – HĐND n’gor Dak Lak mhe an nghị quyết ntru\nh mpeh nău ntop kơl doanh nghiệp ntuh kơl an tuch tăm mât rong, thôn [on ta ntu\k. T^ng ne\, doanh nghiệp geh nău nchrăp ntuh kơl tâm nău kan lo\ mir mât rong, thôn [on ta n’gor to\ng di t^ng nghị quyết 57 mbra dơi tơm prăk n’gor kơl du gâl prăk kon manh tăch rgâl jêh rnôk nău nchrăp lôch.

Nkret njêng cà phê rlăi ue\h kah ta Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An, nkuăl Krông Pắc, n’gor Dak Lak

Nar kơt do\ng ntop kơl prăk kon kơp bah nar ntơm so\k prăk t^ng tâm ton an manh đah ngân hàng thương mại. Rnoh manh prăk dơi ntop kơl prăk kon đêt ngăn mô rlău 70% ding le\ rnoh ntuh kơl bah nău nchrăp [ư. Nghị quyết ntru\nh đo\ng, ăp năm, n’gor Dak Lak mbra an đêt ngăn 5% (tâm ban nklăp 42 rmen prăk) tơm prăk n’gor pă an nău kan lo\ mir gay [ư t^ng ăp nău kơl ta Nghị định 57/2018 bah chính phủ.


Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương