Pơk uănh mông nar djăt: 31/1/2021

            

            VOV4.Mnông-Lôch 5 năm [ư t^ng Nghị quyết 05 bâh HĐND n’gor moeh nău mât rbăy n’hanh n’hao nău way ơm ch^ng gong n’gor Dak Lak, nău mât rbăy ndơ ơm geh aơ ta Dak Lak le\ dơi geh âk nău dơi na nê|. Bâh ne\, ntop geh njoat ndâk nsơm tay nău văn hoá ch^ng gong tâm nău rêh jêng.

            Krông Bông lah nkuăl geh [ư t^ng du\t ueh nău kan mât rbăy n’hanh n’hao nău way ơm mpeh văn hoá ch^ng gong bâh n’gor Dak Lak. Lam nkuăl a[aơ geh rlău 400 nghệ nhân blău do\ng ch^ng gong, 44 nghệ nhân nti tu\r ch^ng, 46 nghệ nhân blău [ư ăp ntil mbuăt rlet ndơ uh goh mpôl rnoi. Geh 24 mpôl tu\r ch^ng mom n’hanh 1 câu lạc bộ ch^ng gong gâl xã dôl pah kan geh săk rnglăy. Bâh năm 2007 tât a[aơ, Krông Bông le\ geh dơn klâp ma 18 bor ch^ng yor ntu\k kan văn hoá- thể thao n’hanh pâl nđaih n’gor Dak Lak pă an, n’hao rnoh ch^ng gong bâh nkuăl hao tât 95 bor.

            Tâm 5 năm ba năp, ta nkuăl Krông Bông le\ [ư geh 12 jrô nti tur ch^ng an mom ndăm ta ăp [on. Nkre lah ăp năm, ntu\k kan văn hoá- thông tin nkuăl way geh [ư ăp rơh tâm mâp tâm nđu\r tu\r ch^ng n’hanh tâm pât mprơ, bôk nău kan {on pâl rlưn-[on njroh mprơ, kơl ndâk nsơm ăp nău kuăl brah way ơm bâh nu^h [on lan rnoi đê| ta ntu\k. t^ng nău mbơh bâh wa Phạm Đình Tấn, kruanh ntu\k kan văn hoá- thông tin nkuăl Krông Bông, ăp nău pah kan aơ le\ ntop mât rbăy n’hanh n’hao nău khlăy văn hoá way ơm n’hanh âk nău way ueh bâh ăp mpôl rnoi ta ntu\k.

            “A[aơ Krông Bông geh 8 xã geh nu^h rnoi đê| r^ kơt lah le\ rngôch ăp năm hên geh [ư ăp jrô nti nău tu\r ch^ng n’hanh n’hao nău g^t vât an ăp oh kon se. ngăn lah ăp rơh hăn ba năp nti tay an rơh mom ba kơi gay ma [ư ueh lơn du nău kan mât n’hanhn’hao ăp nău văn hoá ch^ng gong ta ntu\k”.

            Tâm ban kơt ne\ đo\ng, ta nkuăl Krông Năng, nău kan mât rbăy n’hanh n’hao nău way ơm ch^ng gong le\ geh ua\nh khlăy. Lam nkuăl a[aơ geh 14 mpôl tu\r ch^ng đah bơi tât 500 nghệ nhân g^t tu\r ch^ng. tâm ne\ geh 5 nghệ nhân g^t nkra ch^ng n’hanh 17 nghệ nhân g^t nti tu\r ch^ng. ta ăp [on a[aơ hôm nha geh mât rbăy 158 bor ch^ng, [a [ơ geh do\ng tâm ăp rơh kuăl brăh bâh ntu\k rêh jêng. Yuh H’Ngoen Nie Kđăm, ta [on Wiao A, nkuăl têh Krông Năng, nkuăl Krông Năng nkoch, bâh ăp rơh tâm mâp tâm nđu\r mpeh nău way ơm geh [ư tâm [on, yuh g^t tay mpeh nău way mpôl rnoi, g^t âk nău tu\r ch^ng, nău njroh, nău kuăl brah. Bâh ne\ geh u\ch ro\ng n’hanh u\ch mât rbăy ăp nău ueh êng bâh mpôl rnoi nơm.

            “ Lah du hê nu^h mom u\ch le\ rngôch ăp rơh ba kơi geh g^t rbăy n’hanh ndơn tay ăp nău dơi geh ma u che le\ nklơi tay n’hanh mbra geh mât rbăy n’hao kan; mô dơn rlu ta nău kan ta n’gor Dak Lak ma hôm nha geh ns^t tât ăp nkual mpeh mper êng gay ma khân păng geh g^t vât lơn mpeh văn hoá ch^ng gong bâh nu^h Tây Nguyên lah nsum n’hanh nu^h Rđe lah êng.

            Bâh 5 năm mbơh [ư Nghị quyết 05 bâh HĐND n’gor Dak Lak mpeh mât rbăy n’hao nău ueh êng ch^ng gong, nău kan mât rbăy n’hanh n’hao nău ueh êng aơ le\ dơi geh âk săk rnglăy na nê|. Lam n’gor le\ geh năp rlău 100 bor ch^ng n’hanh ăp ntil ndơ nsoh way ơm t^ng mpôl rnoi an ăp mpôl nghệ nhân, [ư ăp rơh nti tu\r ch^ng goh gong n’hanh nău njroh mprơ mpôl rnoi; 3 jrô nti nkra ch^ng an ăp nghệ nhân. T^ng Nghệ sỹ ưu tú Vũ Lân, bâh ăp bôk nău nti kan le\ kơl an rhiăng nghệ nhân geh g^t n’hanh [ư t^ng di kĩ thuật tu\r ch^ng, g^t nkra ch^ng n’hanh mbra dơi nti tu\r ch^ng an na nê|. Nghệ sỹ ưu tú Vũ Lân an lah, tâm rnôk let năp tay, nău năp ueh ăp ndơ do\ng an [on lan lah nău du\t khlăy, njêng ntu\k ueh mpeh tu\r ch^ng goh gong an geh [ư  [a [ơ n’hanh nău nt^m nti an mpôl nu^h kan ndơn kan lơ ma an geh ua\nh khlăy.

            ”Nău nkah mbơh đă nău nt^m nti geh săk rnglăy ngăn a[aơ lah nti t^ng rmôt, nt^t lah du rmôt geh 7 oh aơ mbra nti tu\r ch^ng, ta du đê| ntu\k ndơ\ 7 oh, nti jêng du mpôl tu\r ch^ng. n’hanh nău nkra ch^ng nti t^ng rmôt mbra geh săk rnglăy âk lơn tâm nău nt^m nti tu\r ch^ng ndơn an he kanu\ng geh nti an ăp nu^h du hê”.

            Tâm lvang năm 2016-2020, n’gor Dak Lak le\ pă an rlău 12,7 rmen prăk gay ma [ư t^ng Nghị quyết 05 năm 2016 bâh HĐND n’gor mpeh mât rbăy n’hanh n’hao nău khlăy ueh ơm ch^ng gong. Bâh rnoh prăk aơ, âk nău kan le\ geh mbơh tơih, kơl an di sản văn hoá ch^ng gong geh mât rbăy, nt^m nti, pơk hvi nău tu\r ch^ng goh gong n’hanh tâm nđu\r, ntop kơl an nău ueh êng ch^ng gong geh mât rbăy săk rnglăy lơn.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương