Pơk uănh mông nar djăt: 26/2/2021

VOV4.Mnông – Nu^h nkoch tât gay săch đại biểu Quốc hội chuyên trách an geh dăp rgum đại biểu Quốc hội chuyên trách mô lah dăp rgum nău kan Groi kruanh n’gâng kan n’hanh tâm ban let lơ. Nău mbơh dơi ndơ\ tâm gưl trong nt^m n’hanh rblang du đêt nkô| nău geh tât trong kan săch đại biểu Quốc hội khoá 15 n’hanh đại biểu HĐND ăp gưl năm kan 2021-2026 ta R[u\n nchră trực tuyến yor N’gâng kan Nội vụ [ư ôi 25/2. T^ng nău nt^m 36 bah Ban Tổ chức Trung ương, rnoh năm dơi săch đại biểu Quốc hội khoá 15 n’hanh đại biểu HĐND ăp gưl năm kan 2021-2026 n’ăp chuyên trách n’hanh mô chuyên trách an to\ng năm pah kan 2 rơh let lơ, đêt ngăn to\ng du rơh năm kan… Nu^h kan dơi săch ăp nău kan nt^m rđau tơm khlay Hội đồng nhân dân, UBND ăp gưl [ư t^ng trong mkra nu^h kan yor gưl uỷ nchrăp le\ dơi pă uănh an (hăn ndrel đah pah kan nu^h kan đại hội đảng ăp gưl năm kan 2021-2026

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương