Pơk uănh mông nar djăt: 27/6/2020

VOV4.Mnông- Groi Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mhe ký nău ntru\\nh an do\ng nău nchrăp kan hun hao tuch tăm t^ng trong hữu cơ lvang năm 2020-2030. Nkô| mpo\ng u\ch bâh nău kan lah hun hao n’gâng kan tuch tăm hữu cơ geh rnoh khlay hao âk, nâp nâl, ueh đah ntu\k rêh jêng, ndrel đah nău wa\ng sa tuch tăm kơl an do\ng tâm dak nơm n’hanh tăch an dak bah dih. Ndơ tuch tăm hữu cơ geh kơp dơn tâm di đah nău mpo\ng tuch tăm hữu cơ bâh ntu\k kan ta nkual n’hanh lam ntur neh, ndơ\ Việt Nam jêng ngih dak geh nău blău pah kan tuch tăm hữu cơ tâm ban đah ăp dak têh ndro\ng ta lam ntur neh. Na nê|, tât năm 2025, rnoh neh rmôt neh tuch tăm pah kan t^ng trong hữu cơ mbra geh klâp ma 1,5-2% le\ rnoh neh tuch tăm, rnoh neh tăm t^ng trong hưũ cơ geh klâp ma rlău 1% le\ rmoh neh tuch tăm đah ăp tơm tơm tơm kơt lah: ba, biăp, tuh ăp ntil, tơm sa play, chè, tiu, cà phê, điều, play đung…

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương