Pơk uănh mông nar djăt: 25/2/2021

VOV4.M’nông: Ôi lơ 24/2, N’gâng kan dak si Campuchia mbơh ho\ saơ geh tay 40 nuưih ntưp srê Covid-19 tâm [on lan, tâm nê geh 38 nu\ih ntưp tâm [on lan ndrel 2 nu\ih lăp dak nê. Aơ lah nar saơ rnoh ntưp srê Covid-19 âk ngăn tâm [on lan tâm Campuchia kơp ntơm sa ơm tât rnôk aơ. Ngăn lah, geh 2 nu\ih Trung Quốc geh năl saơ rnôk geh uănh năl tâm n’gor Preah Sihanouk. Campuchia ko\ rlet rlau 5 nar mro rnôk saơ ăp nar rlau 10 nu\ih, leo rnoh nu\ih ntưp srê Covid-19 tâm rơh ntoh tay tâm [on lan rnôk aơ tât 137 nu\ih, tâm nê âk ngăn lah nu\ih Trung Quốc. Tât rnôk aơ, Campuchia ho\ kơp dơn geh 633 nu\ih ntưp srê Covid-19, tâm nê 476 nu\ih bah ji ndrel mô geh nu\ih khi\t./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương