Pơk uănh mông nar djăt: 31/1/2021

 

VOV4.M’nông: Ho\ ơm bah kăl e nu^h Bu nong ta n’gor Dak Nông way geh nkrum mât bah bri. Bri ns^t an âk ndơ sa kah khlay kơt biăp, nku\r reh nku\r djêl,blân tăng, s^m ka bri ăp ntil…Tâm nê ân nkoch tât bum răn. Mô dơn kơl ji ngot, bum răn hôm geh âk dak săk kah tâm trôm, jêng ndơ sa kah rgâl geh ndơ sông sa rnăk wâl. Âk rơh kơn nu^h Bu nong têh jêng bah ch^nh nju\ng bah bum răn.

 

Tơm bum răn mpeh ntil rse [ăr, ndrel rnoi đah tơm bum sut, tơm l^t geh blon đê| đă, gu\r bi, way geh luh play jê| cheng ta poh wak. Reh bum tâng êng du mblâm mô lah ndrop bar mblâm, sa tâng jru tâm neh tât bar pe mét. Ntô kar bah lơ guh êr, wa\r săk bum geh rsău reh, mbâl t^ng săk bum tâm ban kơt rsău krêp.

Bum răn âk n’hanh du\t kah tâm rnôk bah năp n’hanh bah kơi tết âm lịch, rnôk rse bum răn ru\ng n’hanh nhop kro. Tâm rnôk dja, bum răn rêh kruanh, an geh âk rnih n’hanh du\t kah, geh bum têh d^ng tu\r d^ng glăn bu kuâng, jong tât bơi 2m. Tă bah bum răn sa tâng jru tâm trôm neh jêng nu^h hăn ku^h bum ân geh kỹ thuật n’hanh roh âk mông nar, ku^h ntu ân jru mơ dơi rôk bum răn jong ue\h kơt ơm.

Rnôk joi bum, nu^h Bu nong way sơch ăp bum răn ho\ kranh. Rnôk nê, bum răn ho\ kranh, têh n’hanh âk rnih. bum răn mbra dơi sa rêh mô lah gu\ch, gâm hôl, gâm trău…bum răn uănh bah dih ta ru\t ta ro\t, săk tâm trôm n’glang tâm ban ma la rveh. Rnôk gâm hôl s^n ri [ô kah jôn tâm ban ma m[êt.

{on lan ku^h bum răn s^l kloh ntô n’gon n’hanh piăng sa tâm ban kơt ăp ntil bum êng [a [a\. Jêh aơ nơh, rnôk nău rêh geh ăp to\ng lơn, nu^h Bu nong way so\k bum răn rao kloh, s^l ntô ndjôt gâm trău nkret n’hanh nting. {ô kah, yor ntêng bah bum răn le\ ma nju\ng bah nting [ư dông piăng uănh moh lah dơm dơn geh trău bum răn ma sa hôm nha kah đo\ng, mô klach mô to\ng dak kah, hôm ue\h an khu\ng proch đo\ng.

Ăp năm khay tâm lơh tâm su, nău rêh du\t n’hâm krit jêr, bum răn lah tơm ndơ sa ngăn mât rêh tahen tâm ban kơt âk rnăk [on lan Bu nong ta Dak Nông. Rgum geh âk dak săk kah n’hanh s^t ue\h dăng an n’hâm suan, bum răn krêp dêh tâm nău rêh nu^h Bu nong.

A[aơ, nău rêh ho\ geh âk nău rgâl, [on lan ăp rnoi mpôl đê| ta n’gor Dak Nông mô hôm ji ngot. Ndr^ yơn, bum răn ho\ lăp jru tâm nău m^n  bah ăp nu^h, lah ndơ sa kah bri dak pă an. Rup gui bum răn n’glang la [ư dông piăng way ơm rnôk nar lễ tết bah nu^h Bu nong hôm lơn ăp to\ng răm lơn./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương