Pơk uănh mông nar djăt: 26/2/2021

VOV4.M’nông: Ti|ng nau nchrăp, ôi taơ (lơ 27/2, lah lơ 16 khay ngoai âm lịch) ăp nkuăl bah n’gor Dak Lak ntơm [ư nau jao, ndơn tahen năm 2021. Tâm nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột geh 346 du ndăm hăn tahen, tâm nê geh knu\ng du he ebu ur lah Võ Thị Thu Ngà tâm Phường Thành Nhất.

Võ Thị Thu Ngà (1998) gu\ tâm Tổ dân phố 4, Phường Thành Nhất, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột lah bu ur êng du he geh lăp tahen tâm năm aơ bah n’gor Dak Lak. Ngà lah kon mpu\t bah du rnăk vâl geh 5 nu\ih oh nô, Mbơ\ păng tă bah lah tahen ndrel geh du hê yuh, mi lah tahen. Đah nau vay ueh ơm bah rnăk vâl, yor ri ma ntơm bah hôm jê| Ngà ho\ u\ch ngăn ma tahen Wa Hồ ndrel u\ch jêh aơ mra geh nar nsoh tâm săk nơm kho ao ndrih bah tahen, leo n’hâm kơl an neh dak. Yơn lah, hăn tahen vay lah nau bah bu klô, bu ur ri u\ch râng ân geh đăng ký ndrel ma geh kuăl hăn nti\m nti.

Jêh lôch nti jrâu 12, Ngà râng thi ndrel geh lăp nti nau kan Kế toán bah Ngih săm [u\t Đại học Tây Nguyên, tât bôk năm 2020 lôch nti ndrel rnôk aơ dôl ma [ư pah kan ân du công ty tâm nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột. Năm 2021, rnôk gi\t lah Dak Lak u\ch săch bu ur gay ma hăn tahen, yor ri ma Ngà nchih săm [u\t u\ch dăn êng lăp tahen, đah nau kơl an, bonh đă bah rnăk nơm.

Ngà nkoch: “Nau mhal rjăp ndrel ma nau rêh ueh, rjăp bah tahen ma gâp saơ ri tă bah bơ\ ndrel ma ăp nô, yuh ndrel ăp nau nkoch ngăn, tă bah săm [u\t ri gâp saơ ryơk ngăn ăp nau ma tahen Wa Hồ leo tât ân nau rêh đăp mpăn ân [on lan. Yor ri ma nau u\ch geh dâk tâm rmôt tahen bah gâp nar lơn ma hô. Lăp tahen mra geh mâp âk nau jêr, nau ntul rlong ngăn bah năp tă, yơn lah gâp u\ch ngăn ndrel ho\ nchrăp to\ng ăp nuih n’hâm gay ma rdâng bôk đah nau jêr nê. Gâp mra nsôih [ư ân jêh nau kan geh jao ndrel u\ch geh kơl an pah kan jo\ jong tâm tahen”.

Oh Võ Thị Thu Ngà

Rnôk aơ Mbơ\ Ngà ho\ roh, me ndrel ăp nô yuh rêh tâm n’gor Gia Lai, hôm oh deh ndru\p khăl rêh nsum ma rnăk vâl yuh Thượng uý Võ Thị Bích Ngọc (cán bộ jrâu kan chính trị, N’gâng kan rđau tahen n’gor) tâm nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột. Lor ma nar hăn, Ngà ndăn kơl an mi păng, yuh păng mât chăm mir tăm byăp bah năp ngih, rep ngih vâl. Rnôk aơ, yor nau tât khuch bah srê Covid-19 yor ri ma me păng gu\ ta Gia Lai mra mô geh si\t gay ma nti\nh păng hăn tahen, ma knu\ng geh nau nti\nh kon nơm hăn tahen ân ueh lăng, [ư jêh nau kan bah du hê nu\ih [on lan đah neh dak. Đah nau tă blau bah nơm, yuh Ngọc ho\ do\ng âk mông nar gay ma nti\m oh nơm:

Yuh nkoch: “ Ngà lah kon mpu\t bah rnăk hên, geh me mbơ\ ndrel ăp nô, yuh u\ch ro\ng ngăn, mât chăm tă bah kon se, yor ri ma rnôk păng lăp tahen ri rnăk hên êp nau rhơn ri ko\ geh nau rvê đo\ng. Gâp knu\ng blau bonh oh gâp nsôih mât nâp nuih n’hâm ti\ng nau nơm tă săch. Bol ma tâm boh nau kan, nau ntu\k ti ko\ mro nsôih chiăr nti, [ư jêh nau kan ma Đảng, Ngih dak, tahen jao ân. Gâp rnơm lah, ntu\k gu\ bah tahen mra kơl an oh gâp chiăr nti nuih n’hâm rlet nau jêr, geh n’hâm soan ueh ndrel nau rêh ueh rjăp lơn”.

Ti\ng Thiếu tá Trịnh Ngọc Hùng, Groi rđau kan-rmôt săch tahen Rnâng kan rđau tahen nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, tâm ăp năm rlau aơ, nkuăl [on têh lah ngoai tâm ăp nkuăl geh rnoh tahen hăn tahen âk ngăn bah n’gor, nau kan săch ndrel kuăl tahen hăn mpeh rnoh nu\ih, nau nâp ndrel nau geh jao tahen, ho\ geh rđau kan gưl ba lơ rnê ngăn. Năm 2021, nkuăl [on têh geh 346 tahen hăn, tâm nê geh 301 tahen hăn tahen (du hê bu ur) ndrel 45 tahen [ư Công an [on lan. A[aơ, ăp nau nchrăp nau jao, ndơn tahen ho\ geh ntru\nh ueh, đăp mpăn.

Năm 2021, n’gor Dak Lak geh jao nau săch ndrel kuăl jă 2.843 nu\ih hăn tahen, tâm nê, geh 2.402 nu\ih geh lăp tahen (tâm nê geh du he bu ur lah Võ Thị Thu Ngà) ndrel 341 nu\ih hăn Công an [on lan.

Bah năp nau tât bah srê Covid-19, N’gâng kan rđau tahen n’gor nchrăp kơl mbơh nchră nau đah rmôt tahen n’gor rđau ăp nkuăl [ư nau jao, ndơn tahen tâm nuih n’hâm ngăch, gleh, đăp mpăn nau njrăng, rdâng srê. Ntu\k [ư nau ndơn, jao tahen mra geh pă tâm ntu\k ân tâm di, khoa học, dơi geh uănh, nkân njrăng srê, ngăn lah nau [ư răk kloh, puh dak si nkhi\t kman. Đah ăp ndeh rdeng leo tahen mhe, rmôt nai dak si bah nkuăl mra tâm rgop nsum đah ntu\k kan, tơm ndeh, nu\ih [i\t ndeh [ư ueh nau răk kloh, nkhi\t kman, mât đăp mpăn tâm nrôk hăn kan ntơm bah nkuăl tât bah ntu\k gu\ nti bah tahen./.

                                    Nu\ih rblang: H’Thi


NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương