Pơk uănh mông nar djăt: 6/3/2021

 

VOV4.M’nông: N’hao nău geh wa\ng sa n’hanh rgâl geh nău rêh nu^h [on lan kan lo\ mir lah ngoăy tâm ăp rnoh tât kan khlay bah bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe bah n’gor Lâm Đồng. Lôch rlău 10 năm t^ng [ư bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe, tât a[aơ, Lâm Đồng ho\ geh 104/111 xã, 5 nkuâl tât di rnoh rdâk njêng [on lan mhe n’hanh 2 nkual [on têh Đà Lạt, Bảo Lộc lôch jêh bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe. Muh măt [on lan mhe geh âk săk ntơr ue\h, r^ng geh t^ng bôk nu^h [on lan tât 65 rkeh prăk/1 hê/năm. Mât ue\h nău dơi ho\ geh bah du n’gor dâk bôk năp Tây Nguyên tâm rdâk njêng [on lan mhe, năm aơ, Lâm Đồng nsrôih tât lôch jêh tay 3 xã, 2 nkuâl di rnoh rdâk njêng [on lan mhe. Tâm nê uănh khlay n’hao nău geh wa\ng sa an nu^h [on lan kan lo\ mir hao nklăp 78 rkeh prăk/1 hê/năm, hu\ch rnoh rnăk ach o 1,5% êng rnăk ach o nu^h rnoi mpôl đê| hu\ch 3%.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương