Pơk uănh mông nar djăt: 2/3/2021

 

    VOV4.M’nông: Ơm ôi 1/3, Rmôt mât uănh ntu\k tăch rgâl mbrô 2, mpeh Cục mât uănh ntu\k tăch rgâl n’gor Kon Tum kan nsum đah Công an nkuâl Đăk Tô ho\ [ư miăt hôch nhu\p kân geh 3 thu\ng nju\r bah du bôk ndeh năch nchuăt Bắc- Nam. Pơk uănh lôch nê saơ tâm thu\ng xốp geh bum n’hanh lha du ntil tơm tâm ban ma ntil tơm sâm Ngọc Linh Kon Tum.

T^ng uănh năl bah mpôl kan dơi kan, aơ lah nău mplư rlăm bah ăp nu^h tăch rvăt sâm Ngọc Linh rlăm. Pơk uănh bah  mpôl kan dơi kan an saơ tâm 3 thu\ng xốp geh 2kg bum n’hanh 12 kg du ntil tơm tâm ban kơt tơm sâm Ngọc Linh n’hanh t^ng nău uănh năl bôk năp aơ lah ntil tơm Tam thất Vũ Diệp geh ta nkual yôk du đêt n’gor mpeh Bắc. Đah rnoh jâk kơt ho\ nkoch bah lơ nê ndrel rnoh khlay tăch kơt a[aơ, lah rnoh ndơ dja geh tăch luh tâm nkual tăm sâm Ngọc Linh Kon Tum, ăp nu^h tih tăch rvăt sâm Ngọc Linh rlăm mbra ns^t geh nklăp 400 rkeh prăk./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương