Pơk uănh mông nar djăt: 6/3/2021

 

VOV4.M’nông: Nar 5/3, Groi kruanh dak Đặng Thị Ngọc Thịnh ndrel mpôl đại biểu Quốc hội đơn vị n’gor Vĩnh Long ho\ geh rơh mâp [on lan ăp xã phường, thị trấn bah nkuâl Tam Bình n’hanh nkual [on têh Vĩnh Long. Ta ăp rơh mâp, Groi kruanh dak Đặng Thị Ngọc Thịnh mbơh an [on lan g^t mpeh ăp nău dơi ho\ geh tâm hun hao wa\ng sa, văn hoá rêh jêng kon nu^h, njrăng n’gang neh dak, rnă njrăng tâm ăp khay bôk năm 2021 bah lam dak. Lơn lah nău nsrôih bah Chính phủ tâm pah kan njrăng n’gang nuh srê Covid-19. Ta rơh mâp ăp nu^h [on lan 2 nkuâl uănh khlay geh nău ôp tât mpôl đại biểu Quốc hội geh tât trong kơl an cán bộ rlu ranh, nu^h geh n’hâm suan; trong kơl an cán bộ gưl tâm dâng; nkô| nău mbơh kloh dăp rgum do\ng neh n’hanh jut jăng dăp rgum ruih ta n’gor. Bah năp nê, Groi kruanh dak Đặng Thị Ngọc Thịnh ho\ tât weh chop uănh nkual nkah ndray Giáo sư Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa ta xã Tường Lộc, nkuâl Tam Bình.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương