Pơk uănh mông nar djăt: 6/3/2021

 

VOV4.M’nông: UBND n’gor Dak Nông mhe an do\ng Trong nchrăp nt^m nti nău kan, nta joi nău kan lvang năm 2021- 2025. T^ng nê, tâm lvang năm 2021-2025 n’gor Dak Nông ndơ\ luh rnoh tât nta joi nău kan mhe n’hanh nu^h kan hao tay rlău 90.000 nu^h. Tâm nê, nta joi nău kan an [on lan nu^h rnoi mpôl đê| âk nklăp 30% rđ^l đah le\ rngôch nu^h kan dơi nta joi geh nău kan bah n’gor, 89.000 nu^h dơi nta joi nău kan tâm dak, 1000 nu^h kan hăn pah kan dak bah dih. Nău nt^m nti nău kan n’hanh nta joi nău kan dơi t^ng [ư ma bôk nău kan kơt: Mbơh nti, nkoch n’hơ nău kan ma trong ăp ntu\k rgum rho\ do\ng joi nău kan, ăp doanh nghiệp rho\ do\ng joi nău kan n’hanh ăp rơh mbơh joi nău kan ăp năm ta ăp nkuâl; tơm prăk an manh mpeh joi nău kan n’hanh tơm prăk ngân sách n’gor nsing an ma Ngân hàng Chính sách xã hội ta ntu\k; hăn kan dak bah dih; nt^m nti nău kan nkre đah nta joi nău kan./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương