Pơk uănh mông nar djăt: 26/2/2021

 

VOV4.M’nông: Nkhêp nkah ndray 66 năm nar Nai dak si Việt Nam (27/2), kêng măng nar 25/2, Kruanh Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng ho\ tât khâl, pă an kao, mbah rhơn cán bộ, nai dak si n’hanh nu^h kan Nhih Dak si n’gor Lâm Đồng n’hanh Ntu\k rgum mât kân nuh srê n’gor Lâm Đồng. Ta ăp ntu\k tât khâl, Kruanh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ho\ rnê n’hanh nchih nkah ăp nău nsrôih bah n’gâng kan dak si tâm bah ri aơ nơh. Kruanh Ban Tuyên giáo mpo\ng lah tâm let năp tay, nsum mpôl cán bộ, viên chức, nu^h kan bah ăp ntu\k kan dak si tâm rnglăp tay, nsum suan du nuih n’hâm, rdâk njêng nhih dak si nar lơn ma geh nău tam, săk blău nt^m nti n’hanh hun hao; kan nsum đah ăp nhih dak si kơl wa\r kiău ma gay ndơ\ rgâl khoa học kỹ thuật gay săm bah ăp nău ji mhe, nău ji jêr, to\ng di đah nău u\ch geh but săm ji bah nu^h [on lan.

Ta Dak Nông ôi lơ 25/2, Kruanh Rnâng kan Tuyên giáo n’gor uỷ ho\ tât khâl ndrel rhơn cán bộ, nu\ih kan dak si tâm N’gâng kan, Rhơn ăp rmôt cán bộ, nu\ih kan dak si di nar vay ơm Ntu\k kan dak si, Kruanh Rnâng kan Tuyên giáo n’gor uỷ Dak Nông bonh đă, pă mbơh ndrel kơp dơn ăp nau nsôih rlet nau jêr, geh âk nau kan rgop âk lơn tâm nau njrăng, rdâng srê Covid-19, bạch hầu tâm năm rlau aơ. Kơt ti\ng nuih n’hâm nê, n’gâng kan dak si lo\ tâm rnglăp, rklaih nau jêr, geh ăp nau rgop têh ngăn tâm di tâm nau kan mât chăm răk n’hâm soan ân [on lan./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương