Pơk uănh mông nar djăt: 6/3/2021

VOV4.M’nông – Liên đoàn ăp dak Ả Rập dun nău nking n’gang bah Thổ Nhĩ Kỳ n’hanh I Ran tâm ăp nău tâm dak Ả-Rập dun n’gang bah Thổ Nhĩ Kỳ n’hanh I ran nău tâm dak bah ăp dak Ả-Rập. Kruanh N’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Ai Cập Sameh Shoukry an g^t ăp dak Ả Rập phong nău Thổ Nhĩ Kỳ [ư tay ăp nău nking n’gang tâm nkual, a[aơ tahen ta neh ntu bah ăp dak Ả Rập. Ăp nău kơl aơ knu\ng jêng tât nău tâm rkeh hô n’hanh ntrôl nău tâm ji nuih. Ăp dak Ả rập thống nhất n’hao kan ndrel n’hanh tâm rgop nsum gay dun đah ăp nău [ư bah I ran, kan ndrel lam ntu\r neh gay nking n’gang bôk nău kan hạt nhân I ran, ơm nkri đăp mpăn n’hanh rnă njrăng tâm nkual n’hanh ta lam ntu\r neh.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương