Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/1/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 18/01, tàm hìu lơh broă Quốc hội geh lơh pơrjum dơ\ 2, Hội đồng Te\ khà dà lơgar, Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng te\ khà dà lơgar neh đơng lam mờ pơlam dơ\ pơrjum. Tàm dơ\ pơrjum do, Hội đồng te\ khà dà lơgar neh cribơyai, ring bal ai jơnau đơs tàm broă rơcang bơyai lơh Pơrjum gùt lơgar lam lơh broă lơh te\ khà Kuang bàng Quốc hội khóa 15 mờ Kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp, tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam 2026, kờp du\ bơyai lơh tàm ngai 21/1 tus do.

Ală kuang bàng geh jơng bơh Hội đồng Te\ khà dà lơgar kung neh ai jơnau đơs, sền sơ wì ring bal jơnau rơcang cih Nghị quyết pơlam bè sră nggal tơlik mat te\ khà, sră te\ khà mờ ală bơta sră nggal ngui tàm broă lơh te\ khà Kuang bàng Quốc hội khóa 15 mờ Kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp, tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam 2026. Hội đồng te\ khà dà lơgar kung neh cribơyai, ring bal ai jơnau đơs tàm broă rơcang bơyai lơh pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet gùt lơgar lam lơh broă lơh te\ khà.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định