Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 18/1/2021

VOV4.K’ho- Ngai 17/1, càr lơgar Washington neh geh wàng se. Mpồl kuang bàng lơh jat kơrnuat boh lam lơgar Mỹ kung rơcang lài broă rơndap lơh rơcang sơndră ală dơ\ mù tàm gùng kờ` Kuang atbồ lơgar Mỹ, ồng Donald Trump tàm jơh 50 [òn dờng ală bang tàm lồi poh do bè lơh pơng gàr, ai git nđờ rbô nă cau tàm Mpồl ling rơcang gàr dà lơgar nàng pleh gơlik geh tung lơtang tàm Hìu lơh broă Quốc hội bè ngai 6/1 pa do.

Cục lùp khàu liên bang Mỹ (FBI) tơngkah lài ală anih kảnh sát bè bơta digơlan gơlik geh lik dră geh phàu crong tàm hìu nghị viện ală bang, sơn đờm bơh ngai 16/1 tus ngai yal bơr guh at gơ noar broă, 20/1 bơh Kuang atbồ lơgar pa geh pồ, ồng Joe Biden. Michigan, Virginia, Wisconsin, Pennsylvania mờ Washington gơ ơm tàm khà ală bang neh sơn đờm ai ling rơcang gàr dà lơgar tus nàng sền gàr lơngap lơngai. Bang Texas neh til mpồng hìu lơh broă Quốc hội tus ngai Kuang atbồ lơgar guh at gơ noar broă.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định