Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2021

VOV4.K’ho- Lài mờ tu\ guh at gơ noar broă, Kuang atbồ lơgar Mỹ pa geh pồ, ồng Joe Biden mờ Phó Kuang atbồ lơgar pa geh pồ, mò Kamala Harris mang ngai 19/01 neh tus bal dơ\ kah kơ lôi ală cau chơt tài bơh kòp Covid-19. Dơ\ kah kơ lôi geh lơh bơh Ủy ban guh at gơ noar broă kuang atbồ lơgar tàm [làng dờng dà lơgar tàm càr lơgar Washington. 400 sơm pòl ồs geh chu gùt dar tơnau dà tềng đap Anih kah kơ lôi Lincoln nàng kah kơ lôi rlau 400 rbô nă cau lơgar Mỹ neh chơt tài bơh kòp dờng Covid-19.

Kuang atbồ lơgar pa geh pồ, ồng Joe Biden mờ Phó Kuang atbồ lơgar pa geh pồ, mò Kamala Haris geh ngan ngồn yal bơr guh at gơ noar broă tàm dơ\ bơyai lơh tàm nggùl mang ngai 20/1 (jat jơ Việt Nam). 25 rbô nă ling rơcang gàr dà lơgar neh geh ai tus càr lơgar Washington nàng sền gàr lơngap lơngai ai dơ\ guh at gơ noar broă Kuang atbồ lơgar mờ Phó Kuang atbồ lơgar pa geh pồ.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định