Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/1/2015

 Lơgar Mỹ kờ` pờ ơnàng broă lơh sa mờ kă bro mờ lơgar Ấn Độ, bơh tu\ hơ\ geh dong kờl ală anih lơh sa kă bro lơgar Mỹ tìp uă rơlao mờ anih lơh sa kă bro lơgar Ấn Độ. Do là jơnau đơs bơh ồng John Kerry kuang atbồ gah cri bơyai broă lơh bal mờ lơgar ndai, lơgar Mỹ ngai òr 11/01, tu\ gam tus pơrjum dờng bè bơcri priă sơnđan la Vibrant Gujarat geh bơyai lơh tàm lơgar Ấn Độ. Ồng John Kerry pà g^t, broă kă bro mờ lơh broă bal bơh lơgar Mỹ mờ lơgar Ấn Độ gam tơnguh rơhời bơh nam 2000. broă bơcri priă tơn bơh 2 lơgar kung gam tàm khà mờr 30 tơmàn đôlar.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định