Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 9/2/2021

Càr Kon Tum:

Ờ uă mhoal tus mhoal tam gơl, mang ờ mìu, àng drim gờ` trồ mrềt, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu tơrgùm tàm ală kơnhoàl hờ đah măt tơngai l^k, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 16 tus 30 độ C.

Càr Gia Lai:

Ờ uă mhoal tus mhoal tam gơl, mang ờ mìu, àng drim gờ` trồ mrềt, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu tơrgùm tàm ală kơnhoàl hờ đah măt tơngai l^k, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 15 tus 28 độ C.

Tiah măt tơngai l^k càr bơta mrềt duh bơh 20 tus 30 độ C.

Càr Dak Lak:

Ờ uă mhoal tus mhoal tam gơl, mang ờ mìu, àng drim gờ` trồ mrềt, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu tơrgùm tàm ală kơnhoàl hờ đah măt tơngai l^k, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 16 tus 30 độ C.

Càr Dak Nông:

Ờ uă mhoal tus mhoal tam gơl, mang ờ mìu, àng drim gờ` trồ mrềt, ngai trồ tơngai, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 15 tus 30 độ C.

Càr Lâm Đồng:

Ờ uă mhoal tus mhoal tam gơl, mang ờ mìu, àng drim gờ` trồ mrềt, ngai trồ tơngai, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 15 tus 29 độ C.

{òn dờng Dà Làc, bơta mrềt duh bơh 12 tus 25 độ C.

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định