Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/1/2015

Gơnoar at bồ lơgar Mỹ mờ gơnoar atbồ lơgar Cuba geh mut cri bơyai dơ\ sơnrờp bè bơta git gơp bè ờs tàm ngai 21/1 do tàm  càr lơgar La Habana bơh lơgar Cuba, tơnơ\ rlau 50 nam Mỹ ngui kơrnuat kơryan  tus mờ lơgar Cuba. Mò Gien Psaki cau pơlam đơs gah cri bơyai broa\ lơh bal mờ lơgar ndai lơgar Mỹ ai git,  mò Roberta Jacobson kuang dong broa\ bơh kuang atbồ gah cri bơyai broa\ lơh bal mờ lơgar ndai lơgar Mỹ geh tus còp lơgar Cuba tàm 2 ngai la 21 mờ 22 nhai 1 do nàng đơng lam dơ\ pơrjum sơnrờp mờ ala\ cau drờm bal hờ lơgar Cuba bè bơta geh git gơp bè ờs wơl bơh 2 lơgar. Do la dơ\ sơnrờp ala mat kuang gah cri bơyai broa\ lơh bal mờ lơgar ndai dờng màng ngan bơh Mỹ tus Cuba tàm rlau 50 nam do.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định