Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/3/2021

VOV4.K’ho- Pơgăp mờ do rlau nggùl nam, [òn Bông Hiot, xã Hải Yang, kơnhoàl Đăk Đoa geh cau gơbàn kòp bạch hầu bơh sơnrờp mờ gơ gơs là tiah geh kòp dờng ngan bơh càr Gia Lai dê bal mờ 20 nă cau bơtờp kòp, lơh làng bol kơlôi rơcăng mờ ngòt rơngơ\t ngan. Mơya, mìng tàm nggùl nhai lam lơh uă broă lơh jơh nùs, sơrbac mhar, gơnoar ătbồ mờ gah lơh sơnơm tih do neh kơryan tiah geh kòp, rlau 1 rbô 500 nă làng bol tàm do geh ci\t sơnơm vaccine rơcăng sơndră kòp bạch hầu. Mơya digơlan bơta tam gơl dờng ngan rlau jơh tàm [òn Bông Hiot, xã Hải Yang hơ\ là làng bol gi\t wa\ is tam gơl uă bơta mờng quèng, săng te\ ală bơhiàn yau bơrngơl gơla ờ gam kuơ tai nàng rơcăng sơndră kòp.

Geh kòn klau neh geh tu\ bơtờp kòp bạch hầu tàm dơ\ gơbàn kòp pơgăp mờ do rlau nggùl nam, tu\ do neh bời kòp, ùr bơklau bi Thưh, cau Bahnar, ơm tàm [òn Bông Hiot, xã Hải Yang, kơnhoàl Đăk Đoa, chờ hờp ngan mờ gi\t wa\ loh bơta kuơmàng bơh broă lơh sàng goh tàm broă lơh rơcăng sơndră kòp bơtờp. Bi Thưh pà gi\t, tu\ do, pah ngai hìu bơnhă bi ndrờm lời tu\ jiơ nàng jùt ràu bơnàng hìu, hìu tru\ gơm phan sa mờ dà s[ong, pès àng sơrdah jơh ntê chi che, ru\ rơm sươn rơhàng gùt dar hìu in nàng gơ in ha pah. Ờ go\ di mìng bè hơ\ lơm, bi Thưh gam sùm tơngkah pơ ùr mờ ală kòn he dê pal pơn chèu glòm muh mat tu\ lik bơdìh, rê tus hờ hìu den pal ràu tơn tê mờ s[ong. Bi Thưh pà gi\t: Tu\ hơ\, cau lơi kung rơngòt lơm. Kung kơnờm gơnoar ătbồ tiah do sền gròi kham sơm kòp, pà sơnơm wil tơl mờ cit tơn.

Bal mờ hìu bơnhă bi Thưh, tu\ do, jơh ală mờr 300 hìu bơnhă làng bol tàm [òn Bông Hiot ndrờm neh geh tai uă bơta mờng quèng pa. Uă cau tu\ geh lùp ndrờm đơs nền: “Tơnơ\ dơ\ gơbàn kòp bạch hầu, làng bol lòt tàm gùng, cau lơi kung ndrờm pơn lơm chèu, ờ huan lik lòt gal cau”. Halà “Tu\ neh geh kòp rao, mblàng yal bơta lơi cau kung iăt lơm. Tơnơ\ do, bol a` lòt ci\t sơnơm vaccine, pà sơnơm là 100% làng bol lòt is”.

Tu\ do, bulah kòp neh geh kơryan mơya [òn kung gam gàr sùm mpồl mblàng yal rơcăng sơndră kòp

Tàm dơ\ gơbàn kòp bạch hầu tàm nhai 7 nam 2020, tơnơ\ 13 ngai lam lơh dùl ròt bal uă broă lơh bè lơh anih kơryan kòp, cang tiah, [ồm sơnơm lơh kloh khuẩn, sơm kòp rơcăng lài mờ ci\t sơnơm vaccine rơcăng sơndră kòp ai jơh ală rlau 1 rbô 500 nă cau in, gah lơh sơnơm kơnhoàl Đăk Đoa neh kơryan geh kòp bạch hầu tàm tiah geh kòp [òn Bông Hiot, xã Hải Yang. Bulah bè hơ\, [òn kung gam geh 6 mpồl rơcăng sơndră kòp mpồl bơtiàn lơh broă sùm, pah poh pờ tàm tô ri mblàng yal. Ồng Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Yang, kơnhoàl Đăk Đoa pà gi\t, bal mờ tam gơl bơta mờng quèng ơm kis, tu\ do làng bol [òn Bông Hiot kung neh sang jơh ală bơhiàn yau bơrngơl gơ la geh pơhìn lơh bơtờp kòp. Ồng Nguyễn Xuân Thắng đơs: Lài do, broă ies tơ\p [ồc cau chơ\t jo\ jòng tus 2, 3 ngai tơn, tơnơ\ hơ\ làng bol gam tơrgùm gal cau tai nàng tam pà bal bơta muăt jrùm mờ hìu bơnhă; jun gơbang tus hờ hìu [ồc den hơ\ sồng ndơl. Mơya, tu\ do, làng bol ndơl bơlno\p gơbang bơh tàm hìu tơn, tàm 24 jiơ là lòt jun, ơm nggui kung nggui yah sơl. Ai broă `ô bau den kung mìng yờ sa dùl ngai lơm, kung bè cau Yoan sơl.

Ală tam gơl bơh làng bol cau Bahnar dê tàm tiah geh kòp bạch hầu [òn Bông Hiot, xã Hải Yang, kơnhoàl Đăk Đoa, càr Gia Lai bơnah lơi pà go\ broă lơh rơcăng sơndră kòp tàm tiah do neh gơ lòt mu\t ngan ngồn tàm rài kis mờ gam lơh geh cồng nha.

Cau cih Nguyễn Thảo- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

    

            

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định