Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/2/2021

VOV4.K’ho- Dăk Nông geh pơgăp 18 rbô nă cau là hìu bơnhă r[ah, mờr ndrờm bè hìu bơnhă r[ah, geh rài kis kal ke kờ` geh bơta dong kờl phan bơna tàm dơ\ sa tềp bơhiàn nam Tân Sửu 2021. Bal mờ bơta kơ\p kờ` dong kờl cau r[ah wa\ rò sơnam pa sa tềp wil tơl mờ chờ hờp, ală kấp, ală gah tàm ù tiah càr dê gam lơh ngan lơh jăt niam gơnoar broă, kơnòl broă, hòi jà nàng geh ală phan bơna pà ai cau r[ah in chờ hờp wa\ rò sơnam pa sa tềp wil tơl. Bơh ală mpồl cau, ală mpồl lơh broă niam dong kờl is, Mpồl Chữ thập đỏ càr Dăk Nông neh dờp geh mờr 4 rbô 500 bơnah phan, kờp priă pơgăp 2 tơmàn đong. Lài mờ tu\ sa tềp, ală bơnah phan neh geh jàu tàm tê ală hìu bơnhă kal ke in nàng jơh tơl nă cau chờ hờp wa\ rò sơnam pa sa tềp. Ồng Điểu Khánh Rin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dăk Ndrung, kơnhoàl Dăk Song, càr Dăk Nông pà gi\t:

Gơ wèt mờ gơnoar ătbồ xã Dăk Ndrung den sền gròi ngan rlau jơh là sền gròi rơcăng sa tềp ai làng bol in. Lài ngan là pal kơ\ kơl jăp rài kis, ờ lời khăt dùl hìu bơnhă làng bol lơi gơtìp jơgloh tàm dơ\ sa tềp. Bơdìh mờ kes priă xã dê, bol a` dan mờ kơnhoàl Dăk Song, dan mờ càr Dăk Nông dong kờl ai hìu bơnhă r[ah in bè phe sa; lơh bè lơi ba` lời làng bol jơgloh tàm ngai sa tềp, ngan là cau kra, cau kòp, cau hìu bơnhă r[ah…ndrờm geh dong kờl wil tơl. Bol a` geh sră cih mat loh làng nàng pà phe ai làng bol in, nàng jơh tơl nă cau ndrờm hờm ram tàm ală ngai sa tềp bơhiàn yau dà lơgar Việt Nam he dê.

Thôn Pang Sim, xã Phi Liêng, huyện Dam Rong, càr Lâm Đồng geh rlau 227 hìu bơnhă mờ 977 nă cau. Tàm nam lài, bulah gơtìp kal ke tài bơh trồ tiah tam gơl nisơna, gơ rềng tus cồng nha tơn hào ală phan tam, mơya làng bol neh lơh ngan sơr lèt gan nàng bè ờs wơl rài kis. Bơdìh hơ\ tai, làng bol tàm thôn neh lơh ngan tă pơgồp nàng bơt bơtàu [òn lơgar pa, mờ broă  tă pơgồp bal pria\ jền nàng lơh ală gùng che ồs đèng sòl àng mờ ồs đèng mat tơngai tàm gơl gùng ală thôn jòng rlau 2 kơi sồ. Ồng K’Nhắc, Kuang atbồ thôn Pang Sim, xã Phi Liêng pà g^t, broă lơh do geh kuơ ngan, pơgồp bơnah lơh nùs nhơm sa tềp chờ hờp rlau.

Đảng, Dà lơgar sền gròi dong kờl ală hìu bơnhă r[ah, hìu bơnhă kal ke nàng geh tơl bơta chờ hờp wă rò sa tềp bal mờ jơh gùt lơgar, pah nam thôn sùm tus bal wă rò nam pa bal mờ gùt xã. Bơdìh hơ\, tài bơh làng bol tàm do ua\ ngan là làng bol jat gah Yàng bàp mờ Tin lành, den làng bol tàm thôn tus bal tìp mat lơh kuèng wă rò nam pa tàm hìu Pơrjum Yàng bàp chờ hờp ngan, tam klăc bal ngan. Tơ nơ\ tu\ sa tềp bơhìan yau jơh, tus ngai 02, ngai 3 sa tềp là làng bol rơndap tap sèng rê wơl lơh broă pah ngai, sền gròi broă sre mìr ờ di là lòt nhơl, chờ hờp ua\ ir.

Cau mblàng Lơ Mu K’ Yến mờ K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định