Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/2/2021

VOV4.K’ho - Pah nam ală anih lơh broă, mpồl lơh broă tàm càr Kon Tum ai g^t nđờ rơbô nă kuang bàng, cau geh đảng tus tàm 53 xã kal ke nàng gròi sền, g^t ală bơta, lam sồr làng bol lơh jăt ală Nghị quyết bơh Đảng, gùng dà, broă lơh jăt adăt boh lam bơh Dà lơgar dê.

Tam pà bal mờ gơnoar atbồ, làng bol tàm tiah kal ke, pah nam ală mpồl lơh broă oh mi bal dong kờl g^t nđờ tơmàn đong, g^t nđờ rơbô ngai lơh broă nàng lơh ală broă geh kuơ mờ dong kờl hìu nhă geh rài kis kal ke in.

Di satềp pa do, geh 218 hìu làng bol kòn cau Sơdàng kis tàm [òn Kon Gu 1, xã Ngọc Wang, kơnhoàl Đăk Hà chờ hờp wă ală oh kòn tàm [òn rê satềp, chờ nam pa. Ală cau do là ală kuang bàng, cau ling kuang àng kơnhoàl Đăk Hà, do là mpồl lơh oh mi mờ [òn jăt nùs nhơm Nghị quyết sồ 04 “Chồl pràn broă bơ\t bơtàu ală xã kal ke” nam 2007 bơh Tỉnh uỷ Kon Tum dê.

                                       Ngai chờ kòn cau Bơnhàr tàm càr Kon Tum dê

Ồng A Đram, Bí thư Chi bộ, kuang atbồ [òn Kon Gu 1 pà g^t, kơnờm mờ nùs nhơm đềt mềr bơh kuang bàng, cau ling kuang àng kơnhoàl, g^t nđờ jơ\t hìu làng bol tàm [òn lài do neh geh tu\ lòt ờ di gùng, jăt jơnau sơnđan là yàng ờ ngan Hà Mòn, tu\ do neh g^t wă bơta tìs mờ lơh ngan tàm broă lơh sa. Kung bơh broă lam sồr, dong kờl di tu\ bơh kuang àng kơnhoàl dê, den tàng [òn Kon Gu 1 geh tơnguh bơtàu broă lơh sa hìu nhă, rài kis ngai sơlơ hờm ram rơlao: “{òn a` lơh oh mi mờ kuang àng kơnhoàl. Kuang àng kơnhoàl dong kờl làng bol [òn lơgar uă ngan. Ngai satềp pa do den bơyai lơh ngai chờ klơm mbar. Ngai chờ, ngai satềp ndrờm tus còp să, pà phan hìu nhă geh rài kis kal ke. Kuang àng kơnhoàl blơi sơntìl tờm chi sa plai, sơntìl phan ròng nàng dong kờl hìu rơ[ah lơh niam suơn rơbòng, bơto sồr làng bol tơnguh bơtàu broă lơh sa. Bơh tu\ geh mpồl kuang àng lơh oh mi bal mờ [òn bol a`, den a` go\ [òn geh ring niam bè bơta lơngăp lơngai, rài kis làng bol ngai sơlơ geh gơguh”.

Đăk Ring là xã kal ke kơnhoàl Kon Plông dê. Tàm xã geh 8 [òn mờ rơlao 2 rơbô 100 nă làng bol ndrờm mờ làng bol kòn cau Sơdàng dê lơm. Ồng Mai Xuân Mậu, Chủ tịch UBND xã Dăk Ring pà g^t, lơh jăt Nghị quyết sồ 04 bơh Tỉnh uỷ Kon Tum, geh 8 mpồl lơh broă tàm càr mờ kơnhoàl lơh oh mi mờ xã, mờ [òn, tàm hơ\ geh Sở Tài Nguyên Môi trường mờ Công ty Điện lực Kon Tum lơh tờm.

Tàm 5 nam do, ală mpồl lơh broă do neh dong kờl uă ngan Đảng uỷ, gơnoar atbồ mờ ală mpồl lơh broă tàm xã ală bơta broă lơh, tàm hơ\ uă ngan là broă gàr niam rài kis broă lơh sa mpồl bơtiàn: “Tàm ală nam do, ală mpồl lơh broă sùm bal mờ Đảng uỷ, gơnoar atbồ xã. Ală mpồl lơh broă neh dong kờl bè broă lơh sa. Dong kờl bè phan tam, bè phan ròng nàng pơgồp bal tàm jơnau kờ` tơmù rơ[ah làng bol in. Bơdìh hơ\ tai, dong kờl bè ală broă lơh bè hìu chài rơgơi, hìu nùs nhơm ai cau geh sră dong kờl bơh dà lơgar, hìu rơ[ah. Dong kờl ai ală hìu in lơh hìu jă brê nàng bơsong ală bơta kloh niam tiah kis [òn lơgar. Lơh ồs đèng àng tàm ală [òn, pơgồp bal tàm bơta [uơn ai làng bol in tàm rài kis, broă lơh sa, gàr niam bơta lơngăp lơngai ờ do ờ dă tàm [òn”.

Tơnguh sùm kơnòl mpồl “Lơh oh mi”, ală sở, gah lơh broă tàm càr Kon Tum geh ai “atbồ” ală xã ndrờm ai kuang bàng, cau geh đảng lam lài, jơh nùs tus mờ [òn lơgar nàng ơm bal, sa bal, lơh broă bal mờ làng bol. Tàm kơnhoàl Kon Rẫy, bal mờ 6 anih lơh broă tàm càr lơh oh mi, bơ\t bơtàu 6 xã kal ke. Huyện uỷ Kon Rẫy kung neh ai 48 mpồl lơh oh mi mờ 23 [òn tàm 4 xã, thị trấn kơnhoàl do dê.

Ồng Nguyễn Quang Thạch, Bí thư Huyện uỷ Kon Rẫy pà g^t, ală mpồl lơh oh mi ndrờm sền do là kơnòl mờ là nùs nhơm niam, den tàng cồng nha lơh geh uă ngan: “Ală anih lơh broă, mpồl lơh broă lơh oh mi gơwèt mờ xã, [òn kal ke neh sùm tus dong kờl làng bol tàm broă tơnguh bơtàu lơh sa, tơn jơh jơgloh tơmù rơ[ah mờ broă sền gàr bơta lơngăp lơngai tàm [òn. Bal mờ hơ\ là broă bơ\t bơtàu Đảng, mpồl chính trị. Ală anih lơh broă, mpồl lơh broă neh tơrgùm bơto sồr làng bol tàm broă sền gàr, sơnka phan tam, phan ròng nàng tam gơl phan tam cèng geh cồng nha, pơgồp bal tàm broă tơn jơh jơgloh tơmù rơ[ah”.

Pah nam ală anih lơh broă, mpồl lơh broă bơh càr, kơnhoàl tàm càr Kon Tum ai g^t nđờ rơbô nă kuang bàng, cau geh đảng tus 53 xã kal ke nàng g^t ală bơta, lam sồr làng bol lơh jăt ală Nghị quyết bơh Đảng, adăt boh lam bơh Dà lơgar. Tam pà bal mờ gơnoar atbồ, làng bol tàm tiah kal ke, pah nam ală mpồl lơh oh mi bal neh dong kờl g^t nđờ tơmàn đong, g^t nđờ rơbô ngai lơh broă nàng lơh ală broă geh kuơ mờ dong kờl hìu nhă geh rài kis gơtìp kal ke tàm càr.

Bơh broă sền gròi pà go\, khà hìu rơ[ah tàm 53 xã kal ke càr Kon Tum dê pah nam gơmù rơlao 5%, uă rơlao mờ kờp du\ bal mờ càr dê. Ồng Ka Ba Tơ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Kon Tum lài do đơs là, Nghị quyết sồ 04 bơh Tỉnh uỷ là di ngan mờ jơnau kờ` mùl màl càr dê: “Càr Kon Tum geh broă lơh sa tàm tiah ngài, tiah làng bol ală kòn cau gơtìp kal ke ngan, mờ rài kis geh ờ uă ngan. Nghị quyết sồ 04 neh lơh jơh ală cau in, tàm hơ\ uă ngan là tàm kuang bàng, cau geh đảng mờ làng bol in g^t bè broă do nàng tơrgùm tàm broă tơnguh bơtàu lơh sa mpồl bơtiàn, bơta lơngăp lơngai chính trị, ờ do ờ dă mpồl bơtiàn tàm tiah ngài, tiah làng bol ală kòn cau pràn kơl dang mờ kơl jăp. Mờ lơh nùs nhơm pin dờn bơh làng bol, bơh mpồl lơh broă bal mờ kuang bàng gơwèt mờ Đảng, Dà lơgar kơl jăp”.

Tơnơ\ mờ g^t nđờ jơ\t nam lơh sùm, tơnguh uă ngan nùs nhơm ală Chỉ thị, Nghị quyết bơh Tỉnh uỷ Kon Tum dê bè broă bơ\t bơtàu, tơnguh bơtàu ală xã kal ke, tus tu\ do, muh măt pa neh geh go\ tơn tềng đăp măt bu\ lah tàm tiah ngài, tiah gơtìp kal ke càr Kon Tum dê.

Cau cih Khoa Điềm-Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định