Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/2/2021

VOV4.K’ho- Jat Ủy ban te\ khà càr Dak Nông yal, càr neh yal mờ Hội đồng te\ khà dà lơgar khà mpồl te\ khà kuang bàng Quốc hội khóa 15 mờ kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam 2026. Mùl màl, Dak Nông geh 2 mpồl te\ khà kuang bàng Quốc hội khóa 15 geh: mpồl te\ khà sồ 1 (Krông Nô, Cư jut, Dak Mil); mpồl te\ khà sồ 2 (Dak Song, Dak Glong, Dak Rlâp, Tuy Đức, [òn dờng Gia Nghĩa). Tơl mpồl te\ khà geh pồ 3 nă kuang bàng Quốc hội.

4 mpồl te\ khà kuang bàng Hội đồng Nhân dân càr tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam 2026 geh: [òn dờng Gia Nghĩa mờ kơnhòal Tuy Đức, tơl tiah geh 1 mpồl te\ khà; 6 kơnhòal gam wơl tơl kơnhòal geh 2 mpồl te\ khà. Tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam 2026, càr pồ 52 nă kuang bàng Hội đồng Nhân dân càr, êt rlau 1 nă kuang bàng pơn drờm mờ tơngai lơh broă bơh nam 2016 tus nam 2021.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định