Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/2/2021

VOV4.K’ho- Dơ\ te\ khà kuang bàng Quốc hội khóa 15 mờ kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam 2026 là broă chính trị kươmàng bơh dà lơgar dê, gơ jat bal mờ broă lơh kuang bàng, gơ rềng tus kơ nòl broă bơh ală kấp, ală gahbroă lơh dê. Tàm Dak Lak, broă lơh rơcang lài ai broă do in gam jơh nùs geh lam lơh. Ală cau geh tam pà kơ nòl broă sền gròi đơng lam broă lơh te\ khà tàm càr jat tàm bơta tam pà kơ nòl bơh Mpồl đơng lam te\ khà càr dê, broă rơndap lơh bal nàng chul chồl, tơngkah, git broă gơlik geh lam lơh geh cồng nha.

Lài mờ sa tềp bơhìan yau Tân Sửu 2021, Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam càr Dak Lak neh bơyai lơh pơrjum cribơyai dơ\ 1 te\ khà kuang bàng Quốc hội khóa 15 mờ kuang bàng Hội đồng Nhân dân càr khóa 10, tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam2026. Tàm pơrjum, ală kuang bàng neh geh iat jơnau kờp du\ rơcang lài bơh Ủy ban Thường vụ Quốc hội dê bè rơndap tap sèng, khà cau geh yal tơnggit tơlik mat te\ khà kuang bàng Quốc hội khóa 15 tàm càr. Jat hơ\, Dak Lak geh tam pà kờp jơh geh 9 nă kuang bàng, tàm hơ\ geh 5 nă kuang bàng ơm kis mờ lơh broă tàm càr mờ 4 nă kuang bàng bơh dà lơgar yal tơnggit.

Bè rơndap tap sèng, tam pà khà cau geh yal tơnggit tơlik mat te\ khà kuang bàng Hội đồng Nhân dân càr Dak Lak khóa 10, tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam 2026, kờp jơh khà kuang bàng geh pồ là 75 nă, geh 44 nă kuang bàng gơ wèt anih lơh broă kấp càr mờ 31 nă kuang bàng tàm kấp hơ đơm. Khà cau geh yal tơnggit nàng cribơyai dơ\ dùl là 140 nă, tàm hơ\ geh 44 nă cau tơlik mat te\ khà gơ wèt anih lơh broă kấp càr mờ 96 nă cau tơlik mat te\ khà tàm kấp hơ đơm, gàr êt ngan rlau jơh 35% kuang bàng là cau ùr, bơh 35% kuang bàng jơi bơtìan kòn cau dùl êt nă cau, 5% kuang bàng jat yàng, 10% kuang bàng ờ geh đảng, 15% kuang bàng hơ đơm 40 sơnam mờ 75% kunag bàng tơlik mat te\ khà wơl jat khà tam pà.

Ală kuang bàng neh cribơyai mờ dùl nùs ring bal ua\ mờ ală jơnau tam pà kờp du\ lài geh ai tơlik. Ua\ kuang bàng đơs, pal tơnguh nùs nhơm làng bol lơh tờm, ring bal dùl nùs nàng gơtùi sac rơ wah ală kuang bàng Quốc hội mờ Kuang bàng Hội đồng Nhân dân ngan ngồn geh bơta niam, geh kơ nòl broă nàng ala mat càr Dak Lak in tàm ală dơ\ pơrjum. Ồng Trần Quang Vinh, lài do là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam càr Dak Lak geh jơnau đơs: “Bơh pơrjum cribơyai dơ\ do mờ bơh sră nggal bơh Văn phòng Quốc hội dê den bol hi ring bal ua\ ngan. Mơya bơta kươmàng mờ bol hi sền gròi hơ\ là bơta niam bơh kuang bàng Quốc hội dê. Jơh ală kuang bàng Quốc hội tàm càr Dak Lak tus bal ndrờm pal geh kơ nòl bal mờ càr mờ làng bol, gơtùi đơs jơnau đơs làng bol dê. Do là broă mờ bol hi sền gròi ngan”.

Pơrjum cribơyai dơ\ 1 te\ khà kuang bàng Quốc hội khóa 15 mờ kuang bàng Hội đồng Nhân dân càr Dak Lak, tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam 2026

Lài hơ\, tàm pơrjum bè broă lơh sền sơ wì, sền gròi mờ lơh jat kơrnuat lơh glài đảng, Tỉnh ủy Dak Lak neh đơng lam kấp ủy ală kấp sơlơ lòt sền, sền sơ wì, bơsong jơnau yal yă yal khài nàng pơgồp bơnah lơh niam broă lơh kuang bàng te\ khà Hội đồng Nhân dân mờ Ủy ban Nhân dân ală kấp, tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam 2026 mờ pồ kuang bàng Quốc hội khóa 15. Jat hơ\, nam 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Dak Lak sồr kấp ủy ală kấp ngai sơlơ tam gơl tơnguh cồng nha broă lơh sền sơ wì, sền gròi mờ lơh jat kơrnuat lơh glài đảng; kươmàng là gơ wèt mờ ală gah, ală tiah kươmàng [ươn gơlik geh broă lơh tìs, mpồl bơtìan geh ua\ broă ờ suk.

Jat ồng Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dak Lak đơs, broă lơh do kung pơgồp bơnah lơh niam broă lơh kuang bàng te\ khà Hội đồng Nhân dân mờ Ủy ban Nhân dân ală kấp, tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam 2026 mờ pồ kuang bàng Quốc hội khóa 15: “Broă bơsong yal yă yal khài pơgồp bơnah lơh niam broă lơh kuang bàng drơng te\ khà tàm gùt càr. Den tàng kơ nòl broă bơh kấp ủy mờ ủy ban sền sơ wì ală kấp dê sồr ală mpồl duh broă đảng, kuang bàng, công chức lơh broă sền sơ wì, sền gròi pal lơh ngan rlau tai lơh gơs niam jơnau sồr kơ nòl broă geh jàu tàm nam 2021”.

Ủy ban te\ khà càr Dak Lak kung neh bơyai lơh pơrjum dơ\ 1. Pơrjum neh yal kơrnuat crơng gơs Ủy ban te\ khà kuang bàng Quốc hội mờ kuang bàng Hội đồng Nhân dân càr Dak Lak, geh 31 nă cau. Pơn jat hơ\, yal tơnggit ală sră nggal bơh dà lơgar mờ bơh càr dê bè te\ khà kuang bàng Quốc hội khóa 15 mờ kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp; ring bal jơnau rơcang cih Quy chế lơh broă bơh Ủy ban te\ khà càr dê kung bè jơnau rơcang cih broă rơndap lơh lam lơh broă lơh te\ khà kuang bàng Quốc hội khóa 15 mờ Kuang bàng Hội đồng Nhân dân càr Dak Lak, tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam 2026; tam pà kơ nòl broă mờ ù tiah drơng broă gơ wèt tus mờ ală kuang geh jơng tàm Ủy ban te\ khà càr; ring bal jơnau rơcang cih kơrnuat crơng gơs 4 Tiểu ban mờ mpồl cau mờng chài dong broă.

Dơ\ te\ khà Kuang bàng Quốc hội khóa 15 mờ kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam 2026 là broă chính trị kươmàng bơh dà lơgar dê, geh lơh tơ nơ\ Pơrjum dờng cau ala mat gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê, gơ jat bal mờ broă lơh kuang bàng, gơ rềng tus kơ nòl bơh ală kấp, ală gah broă lơh dê; là anih nàng cau te\ khà in tơnguh gơnoar mờ kơ nòl bơh làng bol dê, rơ wah ală cau geh pơn rơ jak, dipal ala mat ai bơta kơp kờ`, gơ noar lơh tờm he dê in tàm anih lơh broă geh gơnoar dà lơgar tàm dà lơgar mờ kấp hơ đơm, drơng jơnau kờ` bơt bơtàu, lơh sir dà lơgar gơnoar adat boh lam xã hội chủ nghĩa Việt Nam làng bol dê, tài làng bol, bơh làng bol.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định