Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 8/2/2021

VOV4.K’ho- Ủy ban Thường vụ Quốc hội pa bơyai lơh tìp mat, nting bơr sa tềp kuang bàng lài do là Kuang đơng lam bồ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ală anih lơh broă bơh Quốc hôij dê, Kuang bàng, công chức, viên chức, cau lơh broă bơh Văn phòng Quốc hội dê neh jơh sơnam rê rlô lơh broă. Tus bal mờ đơs tàm dơ\ tìp mat, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đơs nền, ală cồng nha bơh Quốc hội dê tàm nam lài lơh geh là kơ nờm bơta lơh ngan, dùl nùs bal, tam klac, sùm tam gơl pa bơh Quốc hội dê, ală kuang bàng Quốc hội dê, mpồl kuang bàng dong broă mờ bơta tă pơgồp dờng màng jơh bal bè bơta pràn, bồ tơngoh jak mờ nùs tồr bơh ală rơnàng lòt lài dê mờ ală mờng chài bơh lý luận tus ngan ngồn.

Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân neh yal bè broă bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtìan bơh dà lơgar dê; ală broă lơh bơh Quốc hội dê tàm nam 2020. Jat hơ\, Quốc hội, ală anih lơh broă bơh Quốc hội dê mờ ală anih cribơyai, dong broă neh geh ua\ tam gơl pa, ngac ngar, lơh niam wơl broă lam lơh. Qốc hội neh geh 4 dơ\ pơrjum ờ ngui sră pơ àr. Kươmàng, Quốc hội neh bơyai lơh geh cồng nha 2 dơ\ pơrjum (pơrjum dơ\ 9 mờ pơrjum dơ\ 10) jat broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet pơgồp bal mờ pơrjum tơrgùm bal, tam pà gơs 2 dơ\, ai go\ bơta rơcang lài, di tu\ lơh jat bơta geh ngan mờ jơnau sồr ngan ngồn.

Broă lơh lơh gơs adat boh lam bơh Quốc hội dê pơn jat tai geh sền gròi. Ală adat boh lam, kơrnuat boh lam, Nghị quyết geh Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội  ring bal pơn jat tai tam gơl gơs thể chế gùng dà, broă lơh bơh Đảng dê, lơh jat ngan ngồn ală jơnau cih bơh Sơnua boh lam dê bè bơyai broă mpồl kuang bàng duh broă dà lơgar; gơ noar kòn bơnus, gơ noar làng bol; sền gàr kơ\ dà lơgar, sền gàr lơngap lơngai mờ lơh jat jơnau kờ` bơtàu tơnguh bơh dà lơgar dê.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bơyai lơh tìp mat, nting bơr sa tềp kuang bàng lài do là kuang đơng lam bồ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân pà git, broă lơh sền gròi pơn jat tai geh chồl pràn, lơh gơlik ală tam gơl niam tàm broă atbồ bơh dà lơgar dê kung bè tàm rài kis mpồl bơtìan. Ală tơngume geh Quốc hội, ală anih lơh broă bơh Quốc hội dê sền gròi ndrờm là ală broă ờ suk bơh rài kis dê, geh cau te\ khà mờ mpồl bơtìan sền gròi, kuang bàng Quốc hội ua\ dơ\ đơs tàm dơ\ cribơyai tàm hìu pơrjum.

Quốc hội neh di tu\ sền sơ wì, lơh nền ua\ tơngume ngan ngồn, geh bơta kươ dờng màng mờ geh gơtha kươmàng ngan gơ wèt tus mờ bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan bơh dà lơgar dê bè gàr tơl niam rài kis mpồl bơtìan; bơt bơtàu phan bơna gùng lòt; dong kờl làng bol, mpồl lơh sa kă bro sơrlèt gan kal ke bơh kòp dờng Covid-19. Tàm hơ\, dơ\ sơn rờp tàm 75 nam do, Quốc hội ring bal Nghị quyết bè gùng dà broă lơh bơcri pria\ broă lơh jơnau kờ` dà lơgar bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtìan tiah làng bol kòn cau mờ tiah kơh bơ nơm, tơngai bơh nam 2021 tus nam 2030. Do là broă lơh kươmàng ngan chul chồl bơtàu tơnguh kơ\ kơljap lơh sa- mpồl bơtìan ală tiah làng bol kòn cau mờ tiah kơh bơ nơm.

Bal mờ hơ\, broă lơh lơh broă mờ lơgar ndai bơh Quốc hội dê kung gam geh lam lơh geh cồng nha mờ ală broă lơh bơceh pa. Dơ\ sơn rờp tàm rài kah yau lơh broă, AIPA geh bơyai lơh geh cồng nha ngan mờ broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet mờ bơta tus bal tơl làm bơh jơh ală lơgar geh jơng mờ lơgar sền gròi. AIPA neh tơmut tai 2 lơgar sền gròi. Mpồl kuang bàng cribơyai, dong broă Quốc hội, ală anih lơh broă bơh Quốc hội dê ngai sơlơ geh tam gơl pa nàng drơng ală broă lơh bơh Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đơs nền: “Ală cồng nha bơh Quốc hội dê lơh geh tàm nam lài là kơ nờm bơta lơh ngan, ring bal dùl nùs, tam klac bal, sùm tam gơl pa bơh Quốc hội, ală anih lơh broă bơh Quốc hội dê, ală mpồl kuang bàng Quốc hội, ală kuang bàng Quốc hội mờ mpồl cau dong broă… mờ bơta tă pơgồp dờng màng ngan jơh bal bè bơta pràn, bồ tơngoh jak mờ nùs tồr bơh ală rơnàng lòt lài dê mờ ală mờng chài bơh lý luận tus ngan ngồn. Ală oh mi bulah tàm gơnoar broă lơi kung sùm gàr kơ\ nùs nhơm chính trị, geh ua\ tă pơgồp bè bồ tơngoh jak, mờng chài kươmàng gơ wèt tus mờ broă lơh Quốc hội, ală anih lơh broă Quốc hội mờ ală anih cribơyai, dong broă dê.”

Ala mat Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ală anih lơh broă bơh Quốc hội mờ mpồl cribơyai, dong broă bơh Quốc hội dê, Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân ai tơnggo\ nùs nhơm ưn ngài jơh nùs, ưn ngài ua\ ngan tus ală Kuang bàng lài do là kuang đơng lam bồ Quốc hội, ală anih lơh broă bơh Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kuang bàng, công chức, viên chức, cau lơh broă bơh Văn phòng Quốc hội dê neh jơh sơnam rê rlô lơh broă mờ kơp kờ` pơn jat tai dờp geh bơta sền gròi, tam pà mờng chài, tă pơgồp jơnau đơs bơh ală kuang bàng dê.

Di tu\ do, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bơyai lơh gờm chờ sơnam kis jo\ ală kuang bàng lài do là kuang đơng lam bồ Quốc hội, ală anih lơh brơ bơh Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kuang bàng, công chức, viên chức, cau lơh broă bơh Văn phòng Quốc hội dê neh jơh sơnam rê rlô lơh broă.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định