Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/2/2021

VOV4.K’ho- Nam 2020, lơh jăt Chỉ thị sồ 05 bơh Bộ Chính trị dê bè “Sơlơ tơnguh tai mpồl tam klăc dờng jơh gùt jơi bơtiàn, bơ\t bơtàu Đảng mờ ală anih lơh broă chính trị sàng goh pràn kơldang kơ\ kơl jăp jăt bồ tơngoh, nùs nhơm, rài kis mờ broă lơh bơh Hồ Chí Minh dê”, Huyện ủy Dăk Song, càr Dăk Nông neh lam lơh broă lơh “5 nă đảng viên dong dùl hìu bơnhă klàs bơh r[ah”. Bơh dùl nam lam lơh jăt, broă lơh neh pơgồp bơnah lơh gơrề pràn broă lơh tơrmù r[ah, dong gi\t nđờ rhiang hìu bơnhă lơh ngan brồ guh tơl ngui tơl sa tàm rài kis.

Hìu r[ah r[ừp ngan bơh hìu bơnhă bi Điểu Truyền dê, cau M’nông, ơm tàm [òn Yang Bơ, xã Trường Xuân, kơnhoàl Dăk Song, càr Dăk Nông nggồr nggàc săp `o\ nhơl chờ hờp bơh bol kơnòm dê. Bi pà gi\t, ùr bơklau bi lik ơm is bơh rlau 6 nam lài, geh mè bèp pà 8 sàu kơphê bal mờ dùl bă ù dềt nàng lơh hìu ing. Priă jồm càn lơh hìu kung gam ờ hềt tơm jơh sơl, mờ 2 nă kòn geh deh lơh rài kis hìu bơnhă sùm gơ ơm tàm bơta sa nđăp ờ tơl ngkời. Mơya bơh dùl nam do, kơnờm bơh bơta dong kờl bơto pơlam jơh nùs bơh mpồl cau đảng viên tàm xã Trường Xuân dê, mờ rài kis hìu bơnhă neh tơl ngui tơl sa. Bi Điểu Truyền yal: Ùr bơklau oh lik ơm is jòi broă lơh broă sa den rài kis kal ke ngan. Kung kơnờm geh pơgru Hùng bal mờ ală oh mi kồ` wa dong kờl, bơto pơlam tam phan, dong kờl sơntìl phan ròng, ròng siam iar ada, den lơh sa hìu bơnhă oh dê kung neh tơl ngui tơl sa đau. Oh geh lơh ngan sơrlèt gan bơta kal ke nàng ngai sơlơ bơtàu tơnguh rlau, tơn jơh jơgloh tơrmù r[ah kơ\ kơl jăp.

Bơh bơta dong kờl bơh ală đảng viên dê, hìu bơnhă bi Điểu Truyền dê gam lơh ngan pơđơl pràn brồ guh klàs bơh r[ah

Dong kờl hìu bơnhă Điểu Truyền klàs bơh r[ah là mpồl cau geh 5 nă đảng viên, bơh ồng Nguyễn Nhân Hùng, pơgru Hìu bơsram Kấp dùl Võ Thị Sáu, xã Trường Xuân lơh cau ătbồ mpồl. Mpồl gam geh 3 nă đảng viên lơh broă tàm ală gah: bơto bơtê, lơh sơnơm mờ priă jền bơh kơnhoàl Dăk Song dê mờ 1 nă đảng viên cau jơi bơtiàn dùl êt nă cau tàm [òn Yang Bơ. Pơgru Nguyễn Nhân Hùng pà gi\t, lùp gi\t loh rài kis hìu bơnhă Điểu Truyền dê, ală đảng viên tàm jàu gơ\p sùm lòt còp, bơto pơlam hìu bơnhă broă chài bơcri priă sơngka sền gàr kơphê. Mơkung dong kờl lơh wàng ròng phan, dong kờl 100 nơm kòn iar, 20 nơm tơhừ` mờ di bàr pe poh là blơi lơ\ lòt jun nàng bơto pơlam ùr bơklau broă ròng siam phan. Pơgru Nguyễn Nhân Hùng, pà gi\t: Pơrjum tàm mpồl den bol a` ring bal là dong kờl ai khi in den [ươn gơ dê mơya pal lơh bè lơi bơto pơlam bơta chài ai khi in gi\t broă lơh. Den 1 nam do, bol a` neh lơh geh broă hòi jà mờ lơh nền ai khi in là geh lơh ngan pơđơl pràn tàm broă lơh sa mờ ròng phan nàng lơh geh tai priă jền mờ klàs bơh r[ah. Mờ pa do, den khi neh jun is sră dan mờ gơnoar ătbồ là lik bơh hìu bơnhă r[ah. Pa do, lòt còp hìu bơnhă den bol a` geh jơnau kờ` dong kờl tai, là blơi 1 yô sur tai, den poh tus khi lơh wàng sur den bol a` geh blơi sur mờ ờ go\ pà priă khi in ờ.

Ồng Nguyễn Văn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân pà gi\t, dùl nam do, Đảng ủy xã neh pơgồp bal mờ ală mpồl đảng gơ wèt Huyện ủy jàu kơnòl, lam lơh gơs 110 mpồl cau đảng viên rê dong kờl 110 hìu bơnhă r[ah. Tơl mpồl lòt lùp gi\t nền rài kis tơl hìu bơnhă dê nàng geh gùng dà broă lơh dong kờl dipal. Geh ală mpồl cau đảng viên gam tă pơgồp tai dùl bơnah priă jền nàng dong kờl hìu bơnhă r[ah lơh niam wơl hìu đam, lòt sơm kòp, halà dong kờl sơntìl chi tam, phan ròng, ìa tê sơ`io broă…dong cau r[ah in geh bơta gơn kơnờm mờ geh tơl bơta nàng brồ guh is. Ồng Nguyễn Văn Anh, pà gi\t tai: Bơh nam sơnrờp lơh, den tàm ală tu\ lơh kung gam sơl ală bơta ờ hềt quèng. Mơya, broă lam lơh broă do den geh đảng viên mờ làng bol dùl nùs bal, kờ` bal uă ngan. Bal mờ hơ\, den neh lơh geh ală cồng nha pal chờ hờp ngan, hơ\ là bàr pe hìu bơnhă neh geh bơta gi\t wa\ brồ guh lik klàs is bơh bơta r[ah. Nam 2020, den neh geh 68 tàm 110 hìu bơnhă klàs bơh r[ah, mờ geh 19 hìu bơnhă tam gơl geh bơh r[ah tus mờr ndrờm bè hìu r[ah.

Tàm jơh gùt kơnhoàl Dăk Song, nam lài neh geh rlau 650 hìu bơnhă geh dong kờl klàs bơh r[ah (khà gơmù r[ah mờr 3%, sơrlèt rlau mờr dùl dơ\ mờ nggùl pơndrờm mờ broă rơndăp lơh). Lơh geh cồng nha hơ\, bal mờ broă lơh jăt dùl ròt bal ală broă dong kờl bơh dà lơgar dê, geh bơnah lơh gơtùi bơh broă lơh 5 nă đảng viên dong dùl hìu bơnhă r[ah bơh Huyện ủy Dăk Song lam lơh. Jăt ồng Đoàn Văn Sự, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Dăk Song đơs, broă lơh bal là 5 nă đảng viên dong dùl hìu bơnhă làng bol klàs bơh r[ah, mơya jăt tàm bơta geh ngan mờ gơtùi geh mpồl geh 4 halà 6, 7 nă đảng viên dong kờl bal dùl hìu bơnhă. Tơl mpồl geh 3 nă đảng viên tàm ală gah sơnah lơh broă kơnhoàl dê, 1 nă đảng viên tàm xã mờ 1 nă đảng viên ơm kis bal mờ tàm [òn mờ hìu bơnhă r[ah.

Cồng nha lơh geh bơh broă lơh dê là ală đảng viên ai lòt tus kơnă hơđơm, rềp mềr mờ làng bol rlau, ờ mìng gi\t geh rài kis hìu bơnhă kờ` geh dong kờl dê, mờ wa\ wờng rlau bè rài kis tàm thôn, [òn, bơh hơ\ geh ală bơta dong broă bè gùng dà broă lơh di mờ bơta geh ngan, dipal mờ bơta geh ngan tàm tiah hơ\ dê. Hìu bơnhă r[ah geh bơto pơlam dong kờl tơl làm ală broă bè bơtàu tơnguh lơh sa, sền gàr pràn kơldang să jan hìu bơnhă, ai oh kòn in lòt bơsram…Ồng Đoàn Văn Sự đơs là, bơh broă lơh do neh lơh gơlik geh bơta gơ rề ai ală broă lơh bơh jơh ală anih lơh broă chính trị dê in mờ làng bol tàm broă bơtàu tơnguh lơh sa, gơmù r[ah kơ\ kơl jăp. Ồng Đoàn Văn Sự, pà gi\t tai: Dilah mờ mìng dùl broă lơh tơrmù r[ah bơh gơnoar ătbồ dê lơm den gơ dùl nă să is ir. Broă lơh mpồl cau 5 nă đảng viên dong dùl hìu bơnhă r[ah là đah Đảng, hơ\ sồng mặt trận dà lơgar mờ ală mpồl cau kung geh broă lơh kơlôi tus hờ kơnă hơđơm, tàm hơ\ geh tơngume bè tơrmù r[ah. Bơh hơ\, den ală thôn, [òn kung lơh jăt pràn sơl srơh tơrmù r[ah, mờ cau tờm kung gam sơl là cau r[ah khi pal brồ guh is. Bơh sền wơl jơh broă lơh do den bol a` go\ là geh kuơ mờ geh cồng nha ngan, làng bol kung kơp gơn mờ mpồl đảng kung lơh broă niam ngan sơl. Den bol a` pơn jăt tai lam lơh tàm nam 2021 mờ digơlan là geh gam pơn jăt tai bal ală nam tơnơ\ tai.

Bơta dong kờl, bơto pơlam jơh nùs bơh ală mpồl cau đảng viên tàm Dăk Song dê neh bơtơl tai bơta gơn kơnờm nàng cau r[ah in brồ guh

 Broă lơh 5 nă đảng viên dong dùl hìu bơnhă r[ah tàm Dăk Song gam lơh geh nhơm pràn pa dong tơnguh pràn kơldang srơh tàm pơrlòng bơtàu tơnguh lơh sa, gơmù r[ah dùl bă kơ\ kơl jăp, jo\ jòng. Jơnau kờ` Đảng dê di nùs làng bol dê, dùl sơnam pa gam rê tus hơ pơrgon cèng jăt bal ală bơta tam gơl hờm ram lơngăp lơngai chờ hờp tàm ù tiah jơi bơtiàn dùl êt nă cau tàm kơnhoàl Dăk Song, càr Dăk Nông dê.

Cau cih Phạm Minh Huệ- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định