Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 9/2/2021

VOV4.K’ho- Gah đơng lam Binh đoàn 16 pa pơgồp bal mờ gơ noar atbồ tàm [òn lơgar bơyai lơh broă lơh “Sa tềp bơ tòm tơrgùm mat – tơrbo\ bal bơta kờ` gơboh” mờ pà 2 rbô 500 bơnah phan ai làng bol in di sa tềp bơhìan yau Tân Sửu 2021 tàm kơnhòal tiah nhàr dà lơgar Tuy Đức, càr Dak Nông, mờ kờp jơh pria\ tă lơh 1 tơmàn đong.

Di tu\ do, Binh đoàn 16 neh lam lơh gơs ua\ anih pà phan tàm ală mpồl lơh sa, thôn, [òn gơ wèt 2 xã Dak Ngo mờ Quảng Trực, kơnhòal Tuy Đức. Tàm do, Binh đoàn 16 neh jàu 2 rbô 500 bơnah phan, tơl bơnah phan geh 2 ki\ poac sur mờ 5 ki\ mbar, khoah tơlir ai ală công nhân, hìu bơnhă dờp lơh ơpah, hìu bơnhă làng bol kòn cau geh rài kis kal ke tàm tiah lơh rơndap broă in.

Ală mpồl Công đoàn, ơruh pơnu, cau ùr Binh đoàn 16 kung jàu mờr 400 bơnah phan mờ pria\ mat ai đoàn viên công đoàn, ơruh pơnu, cau tàm mpồl cau ùr, ală sau kòn đời mờ kơ nòm dềt gơbàn kòp ngòt rơngơt tàm kơnhòal Tuy Đức.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định