Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/2/2021

VOV4.K’ho- Jat jơnau kờp bơh Bộ Thương mại lơgar Ấn Độ dê, Lo neh ai geh gơ noar broă là lơgar lơh broă bal kă bro dờng ngan rlau jơh bơh lơgar Ấn Độ dê bơh Mỹ, mờ kờp jơh pria\ lơh geh bơh tăc phan đah 2 gah dê lơh geh 77 tơmàn 700 tơlak dolar Mỹ tàm nam 2020. Tàm tu\, kă bro 2 lơgar đah Ấn Độ mờ Mỹ mìng ơm tàm khà 75 tơmàn 900 tơlak dolar Mỹ tàm tơngai jơnau kờ` bè phan bơna gơ tìp gơ mù tài gơ rềng bơh kòp Covid-19 dê.

Bulah neh ngui ală broă lơh ờ hoan ai kă bro bè kơryan ờ ai g^t nđờ rơ hiang ứng dụng màng di động bơh lơgar Lo dê, ơm ing ki\ ală bơnah bơcri pria\ bơh lơgar Lo dê mờ hòi jà “jòi is lơh is” tơ nơ\ tu\ tam lơh tàm tiah nhàr lơgar tàm nggùl nam lài, mơya Ấn Độ kung gam gơ jat bal ua\ ngan tàm ală bơta ma\y mok, phan bơna viễn thông mờ phan ngui tàm rài kis hìu bơnhă bơh lơgar Lo dê, lơh bơta hoàc huơr kă bro mờ lơgar Lo ơm tàm khà mờr 40 tơmàn dolar Mỹ tàm nam 2020.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định