T’cooh Nguyễn  Văn Hoà, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao lâng Du lịch tỉnh Ninh Thuận đoọng năl, tước nâu kêi, Ninh Thuận ơy vêy 64 c’kir văn hoá ơy ta bhrơ hồ sơ ra pặ hạng đhị apêê cấp. Ghit nắc, vêy 2 c’kir k’tiếc k’ruung chr’năp bhlầng nắc Tháp Hoà Lai lâng thap Po Klong Garai; 17 c’kir cấp k’tiếc k’ruung, coh đếêc vêy 12 c’kir, 5 c’kir bơơn ta đoọng ooy t’nooi k’cir phi vật thể k’tiếc k’ruung nắc nghệ thuật bhrợ gốm ty đanh âng ma nuyh Chăm vel Bàu Trúc; bhiệc bhan Katê âng đhanuôr Chăm; bhiệc lơi a bhuy âng ma nuyh Raglai; bhiệc bhan Cầu ngư âng đhanuôr truih biển tỉnh Ninh Thuận lâng đhị liêm pr’hay âng cruung đác k’tiếc k’ruung Vịnh Vĩnh Hy./.

Ninh Thuận thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

        Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, đến nay, Ninh Thuận đã có 64 di sản văn hóa đã được lập hồ sơ xếp hạng ở các cấp. Cụ thể, có 2 di tích quốc gia đặc biệt là Tháp Hòa Lai và tháp Po Klong Garai; 17 di sản cấp quốc gia, trong đó có 12 di tích, 5 di sản được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc; Lễ hội Katê của đồng bào Chăm; Lễ Bỏ mả của người Raglai; Lễ Cầu ngư của ngư của dân ven biển tỉnh Ninh Thuận và Danh lam thắng cảnh quốc gia Vịnh Vĩnh Hy./.

                                                                                                              (Dân tộc và miền núi)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn