Đhị Hội nghị Hiệp thương g’luh tr’nơơp vêy ta bhrợ têng đhị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam coh tr’nơơp c’xêê 2, pazêng apêê đại biểu prá xay ooy cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khoá 15 coh Trung ương đoọng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội pa chăp ch’mêệt lêy lâng bhr’lậ. Ting năc ng’choom lêy, đợ apêê đại biểu Quốc hội chuyên trách năc bâc lâh mơ; đợ apêê đại biểu coh pazêng cơ quan hành pháp coh Quốc hội khoá 15 ơy xiêr t’piing lâng khoá 14, ting n’năc công xiêr ma mơ coh pazêng cơ quan. Mr’cơnh cr’noọ xa nay pa dzooc đợ đại biểu quốc hội chuyên trách, muy bơr apêê coh Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năc k’rang bêl đợ apêê đại biểu quốc hội coh cơ quan hành pháp dợ bâc. P’căn Bùi Thị Thanh, bêl ahay bhrợ Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xay moon: “Đợ apêê đại biểu quốc hội coh pazêng cơ quan hành pháp dợ bâc, pa bhlâng năc coh Văn phòng Chủ tịch k’tiêc k’ruung; đợ apêê đại biểu quốc hội âng khối mặt trận lâng pazêng c’bhuh thành viên năc xiêr. Quốc hội âng muy nhà nước tu đhanuôr ting c’lâng xa nay âng Đảng, công cơnh cr’noọ xa nay âng Nghị quyết 13 âng Đảng năc đợ đại biểu quốc hội đoọng ha cơ quan âng mặt trận lâng pazêng c’bhuh thành viên năc choom bâc lâh mơ.”

Trách nhiệm âng đại biểu Quốc hội lâng Đảng, lâng đhanuôr năc ga măc pa bhlâng. Đại biểu Quốc hội năc prá xay choom p’rá xa nay âng đhanuôr, xay truih p’rá xa nay, cr’noọ cr’niêng âng đhanuôr bêl ng’bhrợ pa dưr pháp luật, chính sách lâng nhâm mâng quyền lâng lợi ích crêê cơnh âng đhanuôr. Đại biểu Quốc hội năc manuyh liêm crêê, ta béch bêl lêy râu la lua lâng pân xay truih râu la lua, năc râu đêêc âng đhanuôr kiêng bhlâng. T’cooh Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban ooy pazêng xa nay bh’rợ xã hội âng Quốc hội xay moon ghít: “Pazêng đại biểu Quốc hội năc manuyh p’căh mặt đoọng ha đhanuôr bầu ađay lâng năc cơ quan quyền lực dal bhlâng âng nhà nước. Tu cơnh đêêc năc lêy pay apêê đại biểu Quốc hội vêy liêm pr’ăt tr’nơt, vêy g’lăng z’hai căh vêy năc đại biểu Quốc hội căh vêy râu choom xay moon, căh vêy râu choom bhrợ têng. Tu cơnh đêêc cr’noọ xa nay đại biểu Quốc hội dal, cr’noọ xa nay đại biểu Quốc hội năc pa bhlâng chr’năp lâh mơ t’piing lâng r’pă l’lăm.”

Đại biểu Quốc hội năc đợ manuyh vêy đhanuôr bầu. Đoọng vêy đhanuôr lêy pay, đợ manuyh n’năc năc la lua vêy pr’ăt bh’rợ liêm choom, ta béch g’lăng, p’căh mặt đoọng ha đhanuôr xay bhrợ quyền bhrợ t’vaih pháp luật, đương ch’mêệt lêy lâng quyết định đợ xa nay bh’rợ chr’năp âng k’tiêc k’ruung. Tu cơnh đêêc, coh bh’rợ cán bộ, bha lâng năc tiêu chuẩn, râu liêm choom âng đại biểu quốc hội ta luôn vêy ta k’rang lâh mơ, năc râu đơ chr’năp pa bhlâng đoọng ha râu liêm choom âng zập g’luh bầu cử./.

 

Bầu cử Quốc hội khóa 15:

Tiêu chuẩn, chất lượng ĐBQH là yếu tố then chốt

PV Lại Hoa

Tại phiên họp lần thứ 53 khai mạc vào chiều 22/2, Ủy ban TVQH xem xét và điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Những ngày qua, các địa phương đã tiến hành Hiệp thương lần thứ nhất điều chỉnh cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội phù hợp với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Tinh thần các cuộc Hiệp thương theo đúng tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đó là: lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu là ưu tiên hàng đầu, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất diễn ra tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào đầu tháng 2, các đại biểu thảo luận về cơ cấu, thành phần đại biểu quốc hội khóa 15 ở Trung ương để Ủy ban TVQH nghiên cứu, tiếp thu và xem xét điều chỉnh. Theo đó, số lượng đại biểu quốc hội chuyên trách đã tăng lên nhiều; số lượng đại biểu ở các cơ quan hành pháp trong Quốc hội khóa 15 sẽ giảm so với khóa 14, đồng thời cũng giảm đều ở các cơ quan. Đồng tình về chủ trương tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách, một số thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam còn băn khoăn khi tỷ lệ đại biểu quốc hội trong cơ quan hành pháp còn cao. Bà Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: “Tỷ lệ số lượng đại biểu quốc hội trong các cơ quan hành pháp vẫn còn cao, đặc biệt là ở Văn phòng Chủ tịch nước; số lượng đại biểu quốc hội của khối mặt trận và các tổ chức thành viên thì giảm xuống. Quốc hội của một nhà nước do dân, vì dân theo chủ trương của Đảng, cũng như tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng thì số đại biểu quốc hội cho các cơ quan của mặt trận và các tổ chức thành viên phải được quan tâm hơn”.

Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với Đảng, với dân là rất lớn. Đại biểu quốc hội phải nói được tiếng nói của người dân, phản ánh được ý kiến, nguyện vọng của người dân trong quá trình xây dựng luật pháp, chính sách và phải bảo đảm được quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Cử tri tin tưởng bầu chọn những đại biểu Quốc hội sẽ đại diện được quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Do đó, chỉ quan tâm đến số lượng, cơ cấu mà không quan tâm thỏa đáng tiêu chuẩn thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đại biểu quốc hội. Đại biểu Quốc hội phải là người có tâm, có tầm khi thấy được sự thật và dám nói lên sự thật, đó là điều mà cử tri trông chờ. Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khẳng định: “Các đại biểu Quốc hội là người đại diện cho nhân dân bầu ra mình và là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Cho nên phải lựa chọn các đại biểu Quốc hội có tâm, có tầm có năng lực chứ không phải là đại biểu Quốc hội không có đánh giá, không có năng lực. Cho nên tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội cao, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội là rất quan trọng hơn nhiều so với cơ cấu.”

Đại biểu Quốc hội là những người được nhân dân bầu. Để được nhân dân lựa chọn, những người đó phải thực sự có đức, có tài, đại diện cho nhân dân thực hiện quyền lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Do đó, trong công tác cán bộ, trọng tâm là tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu quốc hội luôn được quan tâm, là yếu tố then chốt cho thành công của mỗi cuộc bầu cử./.

 

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn