T’ngay 23/2, đhị Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bhrợ têng Hội nghị trực tuyến pa choom bh’rợ lêy cha mệêt bầu cử Địa biểu Quốc hội khoá 15, Đại biểu HĐND apêê cấp nhiệm  kỳ 2021-2026.

Bhiệc lêy cha mệêt bh’rợ bầu cử k’rong đhị 9 xa nay. Nắc đoo lêy cha mệêt bhiệc bhrợ têng âng Hội đồng bầu cử k’tiếc k’ruung lâng apêê tổ k’đhợơng lêy bầu cử đhị vel đong; Lêy cha mệêt bhiệc chr’ol ma nuyh ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND lâng bhiệc đoọng bha ar ting zước bhrợ ta bhrợ tợơ t’ngay 22/2/2021 tước 17 giờ ha bu t’ngay 14/3/2021; Lêy cha mệêt bhiệc bhrợ têng, k’rong boóp p’rá đhanuôr đhị ặt ma mong cơnh lâng ma nuyh ting zước moọt bhrợ ta bhrợ tợơ t’ngay 20/3/2021 tước t’ngay 13/4/2021; Lêy cha mệêt, clặ bha ar k’bhuh đhanuôr coh cr’chăl tơợ t’ngay 13/4/2021 tước t’ngay 23/5/2021; lêy cha mệêt bhiệc bhrợ t’vaih pazêng bha ar ứng cử tợơ t’ngay 23/4/2021 tước t’ngay 13/5/2021.

Coh cr’chăl ta bhrợ têng bầu cử, MTTQ apêê cấp nắc lêy bhrợ: Lêy cha mệêt bhiệc xay moon, t’pâh đhanuôr tợơ bêl xay bhrợ bầu cử tước x’rịa bầu cử; lêy cha mệêt t’mọot phiếu bhiệc dáp phiếu tợơ 05h00 tước 21h00 t’ngay 23/5/2021. MTTQ Việt Nam apêê cấp cung lêy bhrợ, cha mệêt bhiệc bhrợ têng apêê đơn khiếu nại, tố cáo kiến nghị, xay moon crêê tước apêê bh’rợ bầu cử tợơ t’ngay 17/2/2021 tước t’ngay 30/6/2021 lâng lêy cha mệêt bhiệc xay bhrợ lêy cha mệêt bầu cử./.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập huấn về giám sát công tác bầu cử

Ngày 23/2, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tập trung vào 9 nội dung cơ bản. Đó là giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; Kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử diễn ra từ ngày 22/2/2021 đến 17 giờ chiều ngày 14/3/2021; Kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử diễn ra từ ngày 20/3/2021 đến ngày 13/4/2021; Giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri trong khoảng thời gian từ ngày 13/4/2021 đến ngày 23/5/2021; Giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử từ ngày 23/4/2021 đến ngày 13/5/2021.

Trong thời gian diễn ra bầu cử, MTTQ các cấp sẽ tiến hành: Kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử từ khi triển khai, tổ chức bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử; Giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu từ 05h00 đến 21 h00 ngày 23/5/2021. MTTQ Việt Nam các cấp cũng tiến hành kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử từ ngày 17/2/2021 đến ngày 30/6/2021 và kiểm tra việc triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn