T’ngay 8/3, đhị đông bhrợ bhiệc Trung ương Đảng nắc ơy ta bhrợ têng Hội nghị Trung g’lúh 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13. Pa prá đhị bêl tơợp bhrợ Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiếc k’ruung Nguyễn Phú Trọng moon ghít: Hội nghị g’lúh nâu xay moon đợ bhiệc chr’nắp, nắc đoo xay moon xa nay bh’rợ bhrợ bhiệc prang khoá âng Ban Chấp hành Trung ương khoá 13, xay moon manứih pa bhrợ bha lâng âng zâp cơ quan nhà nước lâng 2, 3 râu bhiệc chr’nắp lơơng.

Đắh xa nay bh’rợ bhrợ bhiệc âng Ban Chấp hành Trung ương khoá 13, Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiếc k’ruung Nguyễn Phú Trọng đoọng năl, lêy cha mêết ooy Nghị quyết, zâp văn kiện Đại hội 13 âng Đảng lâng lêy cha mêết boọp p’rá k’đươi moon âng zâp ban, bộ, ngành, vel đông lâng âng zâp Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nâu đoo nắc bhiệc bhrợ chr’nắp âng Hội nghị Trung ương tơợp nhiệm kỳ, năl ghít đợ cr’liêng xa nay, bhr’dzang pr’lướt, c’lâng lướt âng bhiệc bhrợ k’đhơợng Nghị quyết Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiếc k’ruung moon ghít, “Lâng tinh thần t’bhlâng xăl t’mêê, bhrợ pa liêm bhiệc pa glúh Nghị quyết, lướt đh’rứah lâng bhiệc t’bhlâng k’đươi moon bhrợ têng lâng lêy cha mêết bhiệc bhrợ têng, k’đươi moon Trung ương pazưm xay moon, lêy pay t’moót ooy xa nay bh’rợ đợ bhiệc bhrợ ga mắc chr’nắp bhlâng, liêm glặp lâng bh’rợ, thẩm quyền âng Ban Chấp hành Trung ương, têêm ngăn râu pazưm bhrợ nhâm mâng, liêm ma mơ zâp bh’rợ pa dưr pa xớc pr’ắt tr’mung nắc đoo bha lâng, bhrợ pa dưr Đảng, pa dưr pa xớc văn hoá nắc pr’đơợ tinh thần, têêm ngăn nhâm mâng an ninh, ta luôn bhrợ têng thắng lợi cr’noọ bh’rợ zr’nưm lâng 6 bh’rợ bha lâng ooy 5 c’moo nâu a’tốh âng Đại hội 13 ơy năl ghít”...

Lâng bhiệc xay moon manứih k’đhơợng bhrợ bha lâng zâp cơ quan Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiếc k’ruung moon ghít, xang Đại hội 13 âng Đảng, Bộ Chính trị ơy lêy k’đươi zâp Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ra văng lâng xay moon zâp Ủy viên Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 15, lâng k’đhơợng bhrợ zâp cấp uỷ t’bhlâng xay moon tổ chức bộ máy, cán bộ cóh cấp âng đay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiếc k’ruung moon ghít, bhiệc manứih pa bhrợ âng Hội nghị Trung ương quyết định lâng pấh prá g’lúh nâu nắc lêy k’đhơợng bhrợ liêm nhâm c’lâng bh’rợ manứih pa bhrợ âng Đại hội prang k’tiêc sk’ruung âng Đảng nắc ơy lêy cha mêết, têêm ngăn râu k’đhơợng bhrợ pa zưm đh’rứah, zâp prang âng Đảng đhị zâp đắh bh’rợ, vel đông lâng bhrợ pa dưr pr’đơợ liêm choom, lêy cha mêết ooy cr’noọ bh’rợ zr’nưm âng cán bộ, lêy p’ghít đhr’năng bh’rợ, sở trường, chuyên môn bơơn pa choom, kinh nghiệm pa bhrợ lâng c’lâng bh’rợ pa dưr pa xớc, pazưm lâng k’đươi moon l’lăm lâng bhr’dzang lêy ra văng đoọng ha zâp khoá t’tưn, têêm ngăn bhiệc k’đhơợng bhrợ pa dưr pa xớc. Đắh manứih pa bhrợ lêy bhrợ crêê zâp quy định âng Đảng, quy chế bhrợ bhiệc âng Ban Chấp hành Trung ương, crêê lâng bh’rợ Đảng k’đhơợng bhrợ bh’rợ cán bộ lâng zâp quy định âng pháp luật đắh bhrợ têng lâng bh’rợ âng zâp cơ quan nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiếc k’ruung k’đươi moon zâp đồng chí Trung ương pa dưr dal tinh thần trách nhiệm, pazưm c’năl bh’riêl, chrooi đoọng boọp p’rá đoọng Hội nghị bhrợ têng liêm choom./.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 2: Bộ Chính trị trình phương án nhân sự chủ chốt   

Ngày 8/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể Hội nghị Trung ương lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị lần này bàn thảo những vấn đề hết sức quan trọng đó là thảo luận Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.   

Về Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, căn cứ vào Nghị quyết, các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và xem xét ý kiến đề xuất của các ban, bộ, ngành, địa phương và của các Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị chuẩn bị dự thảo Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương. Đây là công việc quan trọng của Hội nghị Trung ương đầu nhiệm kỳ, xác định những nội dung, bước đi, định hướng của việc cụ thể hoá để chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, "Với tinh thần tiếp tục đổi mới, cải tiến cách ban hành Nghị quyết, đi đôi với việc tăng cường chỉ đạo tổ chức và kiểm tra việc thực hiện, đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, lựa chọn đưa vào Chương trình những vấn đề lớn, quan trọng và cần thiết nhất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ và đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới mà Đại hội XIII đã xác định...”

Đối với việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã tiến hành phân công một bước các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chuẩn bị và giới thiệu các Uỷ viên Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV; đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ở cấp mình. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, vấn đề nhân sự mà Hội nghị Trung ương quyết định và tham gia ý kiến lần này cần quán triệt và thực hiện nhất quán Phương hướng công tác nhân sự do Đại hội toàn quốc của Đảng đã thông qua, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, hài hoà của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung. Cố gắng xem xét một cách tổng thể, sắp xếp hợp lý nhất trong điều kiện có thể; căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ; cần chú trọng năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; kết hợp yêu cầu trước mắt với bước chuẩn bị cho các khoá tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Công tác nhân sự cần được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, đúng với nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến để Hội nghị thành công tốt đẹp./. 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn