Hốih Nhàn lâng Vơ Nich Oang, PV Đài P’rá VN xay truíh.

         Pazêng apêê vêy uy tín nắc vêy ta lêy pay nắc đợ cán bộ ơy đhêy hưu, trưởng cr’noon, bí thư chi bộ cr’noon… lâng rau uy tín âng đay, lâng rau n’năl gít ooy j’niêng cr’bưn đh’rứah lâng kinh nghiệm cóh rau la lua âng đay, apêê đoo ơy ta níh đha nâng xay bhrợ cóh pazêng xa nay xơợng đươi c’lâng xa nay âng Đảng, chính sách, pháp luật âng Nhà nước. Manuýh vêy uy tín nắc lứch ting bhrợ têng cóh c’bhúh bhrợ pr’liêm, xay p’cắh gít rau chr’nắp nắc zung p’têết bhlưa đhanuôr lâng cấp uỷ Đảng, chính quyền, ta đang moon đhanuôr t’bil lơi rau j’niêng cr’bưn cắh liêm crêê, t’bhlâng zư lêy, pa dưr đợ rau chr’nắp ooy văn hoá ty danh la liêm pr’hay âng đhanuôr Cơ Tu.

           Kiêng ta đang moon đhanuôr ting xơợng bhrợ nắc c’la đay ta níh đha nâng xay bhrợ l’lăm lâng bhrợ têng liêm choom. T’coóh Bh’riu Nga ắt cóh chr’val A Ting, chr’hoong Đông Giang nắc muy cóh pazêng apêê đại biểu ta béch cóh bh’rợ bhrợ cha choom lâng zúp zooi đhanuôr đh’rứah t’bhlâng bhrợ cha. T’coóh Bh’riu Nga prá:

         Tr’nơớp nắc ta đang moon đhanuôr bhrợ têng cơnh ooy đoọng bh’rợ âng hêê ting t’ngay dưr váih k’rơ cơnh boóp p’rá âng ava Hồ. rau bơr cậ nắc acu ta luôn ta đang moon đhanuôr bhrợ, pa bhrợ ta têng, cắh choom đương g’nưm ooy Đảng, Nhà nước, cơnh chóh crâng, zư lêy crâng… Xoọc đâu cóh cr’noon zi cắh vêy k’tiếc hân đoo ta lơi, zập đhị công vêy chr’nóh chr’bêết bấc bhlâng nắc t’nơơm keo, t’nơơm prị… c’la cu nắc vêy đhanuôr moon nắc manuýh uy tín, uy tín âng cu nắc boóp prá têy bhrợ, chrooi đoọng cr’van cr’bhộ ha bhươl cr’noon. Xoọc đâu acu xoọc bhrợ zr’lụ b’băn ga mắc, chóh n’loong đợ zên k’rong bhrợ lấh 300 ức đồng. Tước nâu cơy cóh cr’noon zi doọ vêy đhr’năng col n’loong, pa hư crâng bhrợ ha rêê, đhị ooy công lêy t’nơơm keo… đươi vêy cơnh đêếc nắc pr’ắt tr’mông âng đhanuôr vêy ta ha dưr.

         Nắc đơn vị bha lâng, xay moon bh’rợ tr’nêng đoọng ha UBND chr’hoong cóh bh’rợ manuýh vêy uy tín. Công an chr’hoong Đông Giang ơy pazum đh’rứah nhâm mâng lâng Ban Dân vận chr’hoong, Phòng Dân tộc chr’hoong lâng UBMTTQVN chr’hoong đoọng ch’mêết lêy, t’đui ooy đhr’năng la lua ooy rau chr’nắp âng pazêng manuýh uy tín cóh đhanuôr acoon cóh đoọng xay bhrợ t’nooi apêê uy tín. Cán bộ, chiến sĩ Công an nắc manuýh Cơ Tu tước tr’lum, bhrợ têng bh’rợ pa choom, pa dưr dal c’năl ooy c’lâng xa nay âng Đảng, chính sách, pháp luật âng Nhà nước… đoọng ha manuýh uy tín đoọng n’năl gít c’lâng xa nay, chính sách, pháp luật.

Manuýh uy tín ơy đh’rứah lâng công an chr’hoong pazum đh’rứah xay bhrợ bấc bh’rợ zr’nắh k’đháp ooy rau têêm ngăn đhị vel đong. Pa bhlâng nắc bh’rợ 21 pr’loọng đong đhanuôr đhị đhăm ắt mamông Cútchrun, chr’val Ma Coóih tal crâng bhrợ ha rêê; 17 pr’loọng đong đhanuôr cóh Bút Tưa, chr’val Sông Kôn tu moon vêy ta bhuy a lụ pa hư đong xang, tơơi ắt ooy lơơng bhrợ zr’nắh k’đháp ooy rau têêm ngăn âng pr’ắt tr’mông; đhanuôr vêy bấc đơn thư khiếu nại ooy rau bil hư âng k’tiếc, chr’nóh chr’bêết crêê tước ooy đong máy thuỷ điện Sông Kôn II… t’coóh Nguyễn Đình Hùng, Đại tá Trưởng Công an chr’hoong Đông Giang prá:

        Cóh bh’rợ lướt xay moon p’too pa choom đhanuôr Cơ Tu xơợng đươi liêm choom c’lâng xa nay âng Đảng, pháp luật âng Nhà nước, rau chr’nắp âng manuýh uy tín cóh bh’rợ p’têết pa dưr kinh tế xã hội, văn hoá nắc vêy ta bhrợ têng liêm choom. Tơợ xa nay bh’rợ zư nhâm mâng rau têêm ngăn âng xã hội nắc manuýh uy tín vêy bh’rợ chr’nắp, pa bhlâng nắc cóh bh’rợ p’too pa choom manuýh n’lất n’mốp cóh đhanuôr, p’too pa choom đhanuôr Cơ Tu xơợng đươi xa nay luật liêm crêê lướt chô cóh c’lâng p’rang… nắc vêy ta bhrợ liêm choom bhlâng. Nắc ng’choom moon manuýh vêy uy tín chr’nắp pa bhlâng cóh bh’rợ zúp zooi công an zư nhâm mâng rau têêm ngăn đhị vel đong.

         Chr’hoong Đông Giang ơy bhrợ têng liêm choom chính sách đoọng ha manuýh vêy uy tín cóh đhanuôr acoon cóh, loon đơớh xay moon, p’too pa choom ooy tinh thần, pr’đươi, bhrợ t’váih rau liêm crêê đoọng ha manuýh vêy uy tín pa dưr rau chr’nắp âng đay. Tơợ c’moo 2012 tước nâu cơy chr’hoong Đông Giang ơy pay tơợ ngân sách mơ 282 ức đồng đoọng đươi dua cóh bh’rợ tước lum lêy, cher đoọng ch’ner bêl lễ, tết, bêl jéh k’ăy, lướt la lêy, học tập kinh nghiệm đoọng ha manuýh uy tín… Pazêng bh’nơơn bh’rợ âng manuýh uy tín bơơn bhrợ nắc đơớh vêy cấp uỷ Đảng, chính quyền tơợ chr’hoong tước ooy tinh loon đơớh haanh déh, cher đoọng ch’ner…

           T’coóh Đinh Văn Hươm, Chủ tịch UBND chr’hoong Đông Giang prá:

          Tơợ bêl xay bhrợ cơnh xa nay Chỉ thị 06 tước nâu cơy xa nay bh’rợ âng manuýh uy tín đhị chr’hoong Đông Giang nắc chr’nắp pa bhlâng cóh bh’rợ pa dưr kinh tế, văn hoá, xã hội, chr’nắp bhlâng nắc cóh bh’rợ t’bil ha ul pa xiêr đharứt, bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê lâng zư lêy, pa dưr rau chr’nắp pr’hay văn hoá âng manuýh Cơ Tu. Cóh pazêng t’ngay c’xêê ahay nắc rau k’rang, t’bhlâng âng pazêng manuýh uy tín. Pazêng rau xa nay bh’rợ âng chr’hoong lâng đh’rứah lâng lướt xay moon p’too pa choom âng manuýh uy tín nắc đhanuôr đhị chr’hoong ơy mr’cơnh cr’noọ xa nay xay bhrợ lâng xa nay bh’rợ âng chr’hoong. Ting n’nắc mr’cơnh cr’noọ xa nay cơnh bh’rợ âng manuýh uy tín cóh bhươl cr’noon. Tu bh’rợ n’nâu nắc ơy vêy ta xay p’cắh cóh 5 c’moo ahay tơợ rau bh’nơơn bh’rợ ơy choom bơơn bhrợ tơợ bh’rợ bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê, xang n’nắc zư lêy pa dưr văn hoá lâng t’bil ha ul pa xiêr đharứt đhị chr’hoong.

Cóh pazêng t’ngay c’xêê ahay, Phòng Dân tộc chr’hoong Đông Giang ơy vêy bấc cr’noọ bh’rợ, chính sách xay moon xa nay bh’rợ đoọng ha UBND chr’hoong ooy bh’rợ, bhrợ têng bh’rợ lêy pay đợ manuýh uy tín cóh pazêng bhươl cr’noon vêy ta xay bhrợ liêm choom. Hân đhơ cơnh đêếc, nắc dzợ bấc rau xa nay bh’rợ k’rang bhrợ lấh mơ dzợ đoọng ha apêê c’bhúh n’nâu. Pr’căn A Lăng Đinh, Trưởng phòng Dân tộc chr’hoong Đông Giang prá:

        Bh’rợ k’rang tước ooy manuýh uy tín công đhiệp nắc mơ  a tốh, đhiệp chêếc lướt lêy, cher đoọng ch’ner bêl lễ, tếh… rau zr’nắh k’đháp nắc zên âng chr’hoong cắh ơy bấc đoọng bơơn cher đoọng ch’ner ha manuýh vêy uy tín cóh đhanuôr acoon cóh cóh vel đong. Đhị chr’hoong Đông Giang nắc dzợ muy bơr bhươl cr’noon bêl lêy pay manuýh uy tín dzợ lêy pay đợ manuýh t’coóh ta ha… đhanuôr cắh ơy n’năl gít cóh quyết định 18 xay moon nắc êếh rau manuýh uy tín nắc manuýh t’coóh ta ha, ting cơnh xa nay manuýh uy tín nắc manuýh n’năl chữ, n’năl prá p’rá a coon Kinh, n’năl xa nay âng xã hội cóh xoọc đâu đoọng p’too pa choom đhanudr. Muy bơr cr’noon dzợ k’noọ manuýh ta đhâm c’mor nắc choom ng’moon nắc manuýh uy tín, ha dang i nhi nắc manuýh bí thư chi bộ, trưởng cr’noon choom prá xay, choom bhrợ têng nắc công choom ng’bầu manuýh uy tín. Acu lêy dzợ bơr rau cắh ơy mr’cơnh cóh Chỉ thị 06 lâng Quyết định 18 ooy xa nay n’nâu.

       Đươi vêy pa dưr rau chr’nắp âng manuýh uy tín cóh đhanuôr acoon cóh cóh pazêng t’ngay c’xêê ahay, tước nâu cơy kinh tế - xã hội, văn hoá đhị zr’lụ chr’hoong ting t’ngay dưr váih k’rơ, pr’ắt tr’mông âng đhanuôr vêy ta ha dưr dal, rau têêm ngăn âng pr’ắt tr’mông nắc vêy ta zư nhâm mang. Cóh pazêng t’ngay c’xêê ha y chr’hoong Đông Giang nắc đơớh vêy chính sách crêê cơnh, loon đơớh, bhrợ t’váih rau liêm buôn đoọng ha manuýh vêy uy tín cóh đhanuôr acoon cóh pa dưr rau chr’nắp âng đay muy cơnh liêm choom lấh mơ./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn