Cóh pazêng t’ngay c’xêê pêê n’nâu, ta đhâm c’mor chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam bhrợ têng bấc bh’rợ chr’nắp, pr’hay, haanh déh 85 c’moo t’ngay bhrợ t’váih Đoàn ta đhâm c’mor Cộng sản Hồ Chí Minh. Đh’rứah lâng bh’rợ bhiệc bhan trại, bhrợ t’váih rau bhui har, chr’nắp pr’hay đoọng ha ta đhâm c’mor, Đoàn chr’hoong Đông Giang ơy ta đang moon đoàn viên, ta đhâm c’mor ting xơợng bhrợ k’rơ lấh mơ pazêng xa nay bh’rợ cơnh: ta đhâm c’mor bhrợ cha, pazum têy tu pr’ắt tr’mông zazum, bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê. Hốih Nhàn, PV t’ruíh phát thanh p’rá Cơ Tu, Đài p’rá VN xay truíh.

# A noo A Lăng Lợi ắt cóh cr’noon A Bông, chr’val Ma Cóih, chr’hoong Đông Giang nắc 1 cóh pazêng 31 đoàn viên liêm choom vêy Đoàn chr’hoong Đông Giang haanh déh cóh g’lúh haanh déh 35 c’moo t’ngay bhrợ t’váih Đoàn ta đhâm c’mor Cộng sản Hồ Chí Minh lâng pr’đớc: ta đhâm c’mor liêm choom bhrợ têng ting cơnh boóp p’rá p’too pa choom âng ava Hồ.

                                alang loi 2 (2).png

A Lăng  Lợi nắc manuýh liêm choom cóh bh’rợ bhrợ cha bhươn, a bóc băn axiu lâng c’roóc. Tơớp bhrợ cha lâng 2 p’nong c’roóc m’ma, tước nâu cơy c’roóc âng đoo tước k’nặ 40 p’nong. a đoo dzợ băn t’rị, pếch a bóc băn axiu, băn a tứch, chóh t’nơơm pay cha p’lêê lâng k’nặ 1,5 hecta bhươn keo lai. Pr’ắt tr’mông âng pr’loọng đông đoo cóh xoọc liêm crêê lấh mơ bêl ahay, a noo nắc dzợ bơơn zúp zooi pr’loọng đong, băn a đhi cha học. a noo A Lăng Lợi prá:

Cr’noọ âng cu bhui har pa bhlâng, c’jệ xơợng bêl bơơn ta haanh déh cóh g’lúh n’nâu. Bh’rợ b’băn âng cu nắc băn c’roóc, acu b’băn tơợ đanh ặ. Tước nâu cơy c’roóc âng cu công z’zăng bấc. Xoọc đâu acu băn c’roóc, băn a tứch, pếch a bóc băn axiu, chóh keo, chóh t’nơơm pay cha p’lêê. Cr’noọ bh’rợ âng nắc chêếc lêy n’năl tơợ apêê n’lơơng, chêếc n’năl cóh sách báo, lêy ti vi, thời dự, ting pa choom bhrợ têng cơnh apêê n’lơơng. Tơợ bêl băn c’roóc tước nâu cơy nắc acu ơy bơơn câl xe máy, câl đoọng ha apêê ta đhi lướt học, xoọc đâu bơr cha nắc ta đhi âng cu ơy vêy bh’rợ tr’nêng. Cóh pazêng t’ngay c’xêê ha y nắc acu t’bhlâng lấh mơ dzợ, đoọng vêy ta haanh déh bấc lấh mơ dzợ, acu công bhrợ t’bhứah bh’rợ b’băn, pa bhlâng nắc bh’rợ băn c’roóc, băn a túch, a đha, đoọng u ruáh váih bấc lấh mơ. Ngai kiêng ta moóh pa choom bhrợ cơnh âng acu nắc acu công pa choom đoọng, cơnh băn c’roóc, băn a tứch.

                                             Cung lam voi dan.png

Ban thường vụ Đoàn chr’hoong ơy đơớh xay bhrợ cr’noọ bh’rợ, pazao đoọng ooy apêê cấp bộ Đoàn cơ sở t’đui ooy đhr’năng âng vel đông, đơn vị, bhrợ têng xa nay bh’rợ crêê cơnh, chr’nắp pr’hay, pa choom ooy cr’noọ bh’rợ chr’nắp, pr’hay, pa choom ooy xa nay truyền thống 85 c’moo t’ngay bhrợ t’váih Đoàn ta đhâm c’mor Cộng sản HCM. A moó A Râl Múc, phó Bí thư Đoàn thị trấn Prao prá:

Đoọng haanh déh 85 c’moo t’ngay bhrợ t’váih Đầon ta đhâm c’mor CSHCM nắc đơn vị thị trấn Prao ơy bhrợ têng bấc cr’noọ bh’rợ sinh hoat, xa nay bh’rợ pa bhrợ t’đui ooy đhr’năng âng vel đong. Tr’nơớp nắc xay moon, p’too pa choom ooy đoàn viên, ta đhâm c’mor tr’zúp tr’zooi pa dưr kinh tế, ting bhrợ têng pazêng bh’rợ âng vel đong ta đang moon, ra văng ha bh’rợ đại hội thể dục thể thao âng thị trấn. Chr’nắp bhlâng tơợ Ban Chấp hành Đoàn thị trấn Prao nắc dzợ bhrợ têng 2 rau bh’rợ, nắc bh’rợ tr’thi cha ớh bóng chuyền, vêy mơ 22/22 chi đoàn ting cha ớh lâng bhrợ têng bh’rợ lướt lêy zr’lụ c’cir.

                                               dan van (2).png

Bhiệc bhan trại âng ta đhâm c’mor chr’hoong Đông Giang haanh déh 85 c’moo t’ngay bhrợ t’váih đoàn k’đơơng bấc apêê pr’zớc ta đhâm c’mor lâng k’đơơng bấc đhanuôr ting vel đong ting pấh lêy. A Lăng Dũng, học sinh lớp 10C15 trường THPT Quang Trung bhui har prá:

Bêl t’ngay 26/3, azi vêy bh’rợ bhrợ trai, bêl bhrợ trai nắc xay p’cắh rau đoàn kết âng apêê pr’zớc cóh lớp, p’xoọng c’năl, bhrợ đoọng ha pr’ắt bh’rợ liêm choom lấh mơ, t’bil rau nhứh nhêện bêl học tập cóh lớp. acu rơơm kiêng Đoàn chr’hoong nắc bhrợ têng bấc bh’rợ lướt lêy c’cir lịch sử, p’xoọng c’năl ooy lịch sử, pa dưr truyền thống chr’nắp pr’hay âng manuýh lướt l’lăm.

                                                      BT Tung (2).png

P’têết lâng pazêng xa nay bh’rợ haanh déh 85 c’moo t’ngay bhrợ t’váih Đoàn ta đhâm c’mor CSHCM, Đoàn chr’hoong Đông Giang ơy bhrợ têng bh’rợ pa glúh quân c’xêê ta đhâm c’mor. Pazêng apêê cơ sở đoàn bhrợ têng bấc bh’rợ bhui har, chr’nắp pr’hay, gít liêm, cơnh: lướt lum lêy apêê a mế VNAH, bhrợ pa liêm k’tiếc chóh r’véh r’đoong, bhrợ c’lâng lướt ha đhanuôr, bhrợ chứng minh thư, zư lêy rau têêm ngăn cóh zr’lụ chr’hoong, ting bhrợ têng xa nay bh’rợ bhrợ pa dưr bhươl cr’noon t’mêê. Đhị đêếc cậ, dzợ bhrợ têng bấc bh’rợ xay truíh cớ truyền thống âng đoàn, prá xay, văn nghệ, thể thao… A noo Đỗ Hữu Tùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đoàn chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam prá:

Đoọng haanh déh 85 c’moo t’ngay bhrợ t’váih Đoàn ta đhâm c’mor CSHCM. Nắc Ban thường vụ Đoàn chr’hoong tơợ tr’nơớp c’moo ơy xay bhrợ apêê Nghị quyết ooy xa nay bhơ’rợ cóh c’moo lâng pr’đớc: ta đhâm c’mor Đông Giang xung kích, t’béch g’lăng, bhrợ pa dưr lâng zư lêy k’tiếc k’ruung. Cóh c’xêê ta đhâm c’mor cóh c’moo 2016 nắc vêy đợ bh’rợ bha lâng, bấc bhlâng nắc bh’rợ xay moon, p’too pa choom truyền thống, xay truíh cớ 85 c’moo ahay bhrợ pa dưr lâng dưr pậ banh âng Đoàn hêê. Lâng p’too pa choom đoọng ha đhanuôr c’moo chô lum lêy zr’lụ c’cir âng chr’hoong, zr’lụ tr’nơớp nắc chô ooy zr’lụ c’cir chr’val Tư, zr’lụ bơr nắc zr’lụ c’cir Bút Tưa, chr’val Sông Kôn lâng zr’lụ pêê nắc tượng đài chiến thắng âng chr’hoong Đông Giang hêê. Công ơy bhrợ têng bh’rợ kết nạp 80 hội viên, ta đhâm c’mor mót ooy đoàn lâng xay moon đoọng ha Đảng 80 đoàn viên t’béch g’lăng, bhrợ têng bh’rợ ta đhâm c’mor liêm choom xay bhrợ ting cơnh boóp p’rá p’too pa choom âng ava Hồ g’lúh 2 c’moo 2016. Lâng cóh xa nay bh’rợ nắc dzợ bhrợ têng bh’rợ văn nghệ đh’rứah lâng pazêng đoàn viên, ta đhâm c’mor cóh prang chr’hoong, haanh déh Đảng, ava Hồ lâng haanh déh truyền thống âng Đoàn.

                                              images548907_anh7.jpg

Pazêng bh’rợ tr’nêng chr’nắp pr’hay n’tếh nắc đoọng pa dưr dal c’năl cóh đoàn viên ooy rau chắp hơnh acoon manuýh, truyền thống chr’nắp pr’hay âng Đoàn ta đhâm c’mor CSHCM. Ting n’nắc, công bhrợ pr’đơợ đoọng ha đoàn viên, ta đhâm c’mor ting bhrợ têng rau bh’rợ tr’nêng liêm crêê, bhrợ t’bhứah mặt trận đoàn kết k’rong pazum ta đhâm c’mor ting xay bhrợ liêm choom pazêng xa nay bh’rợ thi đua, chrooi đoọng ooy bh’rợ pa dưr kinh tế xã hội âng vel đong./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn